Особливості «Я-концепції» молодшого школяра

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості «Я-концепції» молодшого школяра. Зазначено, що особливості формування «Я-концепції» молодшого школяра полягають у необхідності формування Я-образу дитини шляхом створення умов для постійного розвитку та підтримки. У процесі освітньої діяльності, розвитку психічних процесів і особистості молодшого школяра, взаємодії з іншими у молодого школяра розвиваються складні соціальні почуття й забезпечується практичне оволодіння значущими нормами і правилами поведінки, що впливає на систему нових соціальних ролей, що утворюються у даному віці. The publication examines the peculiarities of the "I-concept" of a junior high school student. It is noted that the peculiarities of the formation of the "self-concept" of a junior high school student consist in the need to form the child's self-image by creating conditions for constant development and support. In the process of educational activity, development mental processes and personality of a younger schoolboy, interaction with others, the young schoolboy develops complex social feelings and provides practical mastery of significant norms and rules of behavior, which affects the system of new social roles that are formed at a given age.
Опис
Ключові слова
формування «Я-концепції», освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, formation of the "I-concept", educational process, students of primary school age, master's theses
Цитування
Гладченко В. Особливості «Я-концепції» молодшого школяра / В. Гладченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 11.