Принцип справедливості як засада охорони та захисту права інтелектуальної власності у трудових відносинах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Питання охорони права на інтелектуальну власність в трудових відносинах є одним із найбільш гострих та проблемних для нашої держави, адже не дивлячись на те, що в Україні приділяється увага створенню і вдосконаленню правового регулювання, все одно поширюється кількість правопорушень у цій сфері. І зокрема це пов’язано із однобокістю розвитку правового регулювання у цій сфері: відбувається розвиток лише цивільного законодавства і тому використання інтелектуальної власності у трудових відносинах залишається фактично не врегульованим. Доводиться, що і працівник, і роботодавець, які пов’язані трудовим договором – правовою основою індивідуального впорядкування охорони права на інтелектуальну власність в трудових відносинах – беруть спільну участь у створенні об’єкта інтелектуальної власності. Роботодавець – своєю матеріальною базою, працівник – не меншою, а може, і дещо більшою цінністю – своїм розумом і працею. Тому і право користуватись правом інтелектуальної власності вони мають обидва. Вопрос охраны права на интеллектуальную собственность в трудовых отношениях является одним из наиболее острых и проблемных для нашего государства, ведь, несмотря на то, что в Украине уделяется внимание созданию и совершенствованию правового регулирования, все равно распространяется количество правонарушений в этой сфере. И в частности, это связано с однобокостью развития правового регулирования в этой сфере: происходит развитие только гражданского законодательства и поэтому использование интеллектуальной собственности в трудовых отношениях остается фактически не урегулированным. Доказывается, что и работник, и работодатель, связанный трудовым договором – правовой основой индивидуального упорядочения охраны права на интеллектуальную собственность в трудовых отношениях – участвуют в создании объекта интеллектуальной собственности. Работодатель – своей материальной базой, работник – не меньшей, а может, и несколько большей ценностью – своим умом и трудом. Поэтому и право пользоваться правом интеллектуальной собственности у них есть оба. The issue of protection of intellectual property rights in labor relations is one of the most acute and problematic for our state, because despite the fact that Ukraine pays attention to the creation and improvement of legal regulation, the number of offenses in this area is still spreading. And in particular, this is due to the one-sided development of legal regulation in this area: there is only the development of civil legislation and therefore the use of intellectual property in labor relations remains virtually unregulated. It is proved that both the employee and the employer, bound by the employment contract – the legal basis for the individual ordering the protection of intellectual property rights in labor relations – participate in the creation of the object of intellectual property. The employer – with his material base, the employee – no less, and perhaps even a little more valuable – his mind and labor. Therefore they both have the right to use the right of intellectual property.
Опис
Ключові слова
принцип справедливості, трудове право, інтелектуальна власність, захист права на інтелектуальну власність, принцип справедливости, трудовое право, интеллектуальная собственность, защита прав на интеллектуальную собственность, principle of justice, labor law, intellectual property, protection of intellectual property rights
Цитування
Коваленко О. О. Принцип справедливості як засада охорони та захисту права інтелектуальної власності у трудових відносинах / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 18–21.