Формування уявлень про світ професій у дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями як засіб профорієнтації у закладах дошкільної освіти

dc.contributor.authorГайдук, Д. О.
dc.date.accessioned2024-03-01T09:55:23Z
dc.date.available2024-03-01T09:55:23Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractНаукова робота є комплексним дослідженням, що зосереджується на важливості формування уявлень про світ професій у дошкільнят з інтелектуальними порушеннями як основного елемента профорієнтаційної діяльності в дошкільних освітніх закладах. Робота розкриває теоретичні основи та методологічні підходи до вивчення цієї проблематики, аналізуючи сучасний стан питання в науково-педагогічній літературі. Перший розділ роботи присвячений детальному аналізу форм, методів, прийомів, засобів та технологій, що застосовуються в профорієнтаційній роботі з дошкільнятами з інтелектуальними порушеннями. В цьому контексті розглядаються педагогічні стратегії та освітні практики, що спрямовані на розвиток у дітей реалістичного розуміння різних професій та їх ролі у суспільстві. У другому розділі дипломної роботи увага акцентується на особливостях формування уявлень про світ професій у дітей з інтелектуальними порушеннями. Розглядається аналіз практичних підходів до цього процесу, включаючи розробку та впровадження спеціалізованих навчальних програм. Особливу увагу приділено методиці оцінювання рівня сформованості уявлень про професії, розробці методичних рекомендацій для вчителів та вихователів, що працюють у цій сфері. Дослідження покликане сприяти розвитку ефективних підходів до профорієнтаційної роботи в дошкільних навчальних закладах з урахуванням особливих потреб дітей з інтелектуальними порушеннями, та забезпечувати їх всебічний розвиток та соціальну адаптацію. This scientific work is a comprehensive study focusing on the importance of forming perceptions about the world of professions in preschool children with intellectual disabilities as a fundamental element of career guidance activities in preschool educational institutions. The work reveals the theoretical foundations and methodological approaches to the study of this issue, defining the current state of the question in the scientific-pedagogical literature. The first chapter is devoted to a detailed analysis of the forms, methods, techniques, means, and technologies used in career guidance work with preschool children with intellectual disabilities. In this context, pedagogical strategies and educational practices aimed at developing children's realistic understanding of various professions and their roles in society are deliberated. The second chapter of the thesis focuses on the peculiarities of forming perceptions of the world of professions in children with intellectual disabilities. It examines the analysis of practical approaches to this process, including the development of specific educational programs. Particular attention is addicted to the methodology for assessing the stage of formation of perceptions about professions and the development of methodological recommendations for teachers and educators working in this area. The research aims to facilitate the development of successful approaches to career guidance work in preschool institutions, define the specific needs of children, and ensure their comprehensive development and social adaptation.
dc.identifier.citationГайдук Д. О. Формування уявлень про світ професій у дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями як засіб профорієнтації у закладах дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Д. О. Гайдук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 58 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14196
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти з інтелектуальними порушеннями
dc.subjectпрофорієнтаційна діяльність
dc.subjectпедагогічні стратегії
dc.subjectметодика оцінювання рівня сформованості
dc.subjectефективні підходи
dc.subjectсоціальна адаптація дошкільнят
dc.subjectchildren with intellectual disabilities
dc.subjectcareer guidance activities
dc.subjectpedagogical strategies
dc.subjectmethodology for assessing the level of formation
dc.subjecteffective approaches
dc.subjectsocial adaptation of preschoolers
dc.titleФормування уявлень про світ професій у дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями як засіб профорієнтації у закладах дошкільної освіти
dc.title.alternativeFormation of ideas about the world of professions in preschool children with with intellectual disabilities as a means of vocational guidance in preschool of preschool education
dc.typeOther
Файли
Колекції