Інновації у профорієнтаційній роботі закладів вищої освіти: досвід і перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто онлайн-екскурсії для школярів. У закладах вищої освіти профорієнтаційна робота завжди була та є одним із наріжних каменів діяльності з метою формування контингенту здобувачів освіти, оскільки більшість вітчизняних вишів відчуває значний дефіцит вступників. Тому на фізико-математичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди у 2021 році було розроблено та апробовано інноваційну форму профорієнтаційної роботи – онлайн-екскурсії для школярів, перспективну форму профорієнтаційної роботи, яка сприяє значному розширенню кола потенційних абітурієнтів закладів вищої освіти, та потребує подальшого вивчення її можливостей, переваг та недоліків, а також розробки відповідної методичної підтримки. The article deals with online excursions for schoolchildren. In higher education institutions, career guidance work has always been and is one of the cornerstones of activities in order to form a contingent of education applicants, as most domestic universities are experiencing a significant shortage of applicants. Therefore, at the Faculty of Physics and Mathematics of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda in 2021 an innovative form of career guidance work was developed and tested - online excursions for schoolchildren, a promising form of career guidance work, which contributes to a significant expansion of the range of potential applicants for higher education institutions and requires further study of possibilities, advantages and drawbacks, as well as development of appropriate methodological support.
Опис
Ключові слова
інновації, профорієнтаційна робота, заклади вищої освіти, онлайн-екскурсії, мультимедійні презентації, innovations, vocational guidance work, institutions of higher education, online tours, multimedia presentations
Цитування
Пономарьова Н. О. Інновації у профорієнтаційній роботі закладів вищої освіти: досвід і перспективи / Н. О. Пономарьова // Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 28–29 жовт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 60–65.