ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРЕСУ СПОРТСМЕНІВ 10-12 РОКІВ ДО СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАНЯТЬ ПЛАВАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Підвищення зацікавленості юних спортсменів до процесу спортивної діяльності завжди була актуальним завданням для будь якого тренера-викладача, особливо на етапах базової підготовки. Мотивація спортивної діяльності, як і багатьох інших видів, є полімодальною. До її складу зазвичай відносять потреби, мету, інтерес, потяги, тощо. Один з найважливіших мотиваційних факторів, на думку фахівців є інтерес. Він може бути пов’язаний з процесом діяльності взагалі, чи результатом діяльності або її змістом. Та важливо, що процес розвитку інтересів не є відокремленим від інших видів мотивів. У даній роботі розглядаються важливі моменти виявлення фізкультурних інтересів, як рушійної сили відповідної діяльності, яка обумовлена необхідністю задоволення загальної потреби виховання всебічної та, частково, фізично досконалої особистості. Метою нашого дослідження стало визначення інтересів дітей 10-12 років до занять плаванням та їх вплив на ставлення до спортивної діяльності. У відповідності до мети було висунуто припущення, що рівень актуалізації інтересів до обраного виду (плавання) дітей 10-12 років визначає ставлення та як наслідок вибір саме цього виду спорту для подальшого вдосконалення юної особистості. В результаті проведених досліджень з’ясувалося, що на етапах базової підготовки, головним з цих завдань є формування стійкої мотивації до цілеспрямованої спортивної підготовки та особисто інтересу до обраного виду спорту. Крім того, етапи характеризуються використанням доступних юному плавцю параметрів роботи й змагальної практики з урахуванням природного розвитку організму, що сприяє позитивному ставленню до занять плаванням. Increasing the interest of young athletes in the process of sports activities has always been an urgent task for any trainer-teacher, especially at the stages of basic training. The motivation of sports activities, like many other types, is polymodal. It usually includes needs, goals, interests, urges, etc. One of the most important motivational factors, according to experts, is interest. It can be related to the process of activity in general, or the result of activity or its content. But it is important that the process of developing interests is not separate from other types of motives. This paper examines the important points of identifying physical culture interests as the driving force of the corresponding activity, which is determined by the need to satisfy the general need for the education of a comprehensive and, in part, physically perfect personality. The purpose of our research was to determine the interests of children aged 10-12 in swimming and their influence on the attitude towards sports activities. In accordance with the goal, it was suggested that the level of actualization of interests in the chosen sport (swimming) of 10-12-year-old children determines the attitude and, as a result, the choice of this particular sport for further improvement of the young personality. As a result of the conducted research, it became clear that at the stages of basic training, the main of these tasks is the formation of sustainable motivation for purposeful sports training and personal interest in the chosen sport. In addition, the stages are characterized by the use of parameters of work and competitive practice available to a young swimmer, taking into account the natural development of the body, which contributes to a positive attitude towards swimming.
Опис
Ключові слова
інтерес, мотивація, конфлікт, спортивна діяльність, спортивне плавання, юні плавці, interest, motivation, conflict, sports activity, sports swimming, young swimmers
Цитування
Рубан В. Дослідження інтересу спортсменів 10-12 років до спортивної діяльності та занять плаванням / В. Рубан // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 195–198.