ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ІГРОВИХ ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПИСЬМА В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання дидактичних ігор та ігрових вправ у корекції порушень письма в дітей молодшого шкільного віку. Актуальність використання ігор та ігрових вправ як засобів корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку обумовлено тим, що ігровий процес є природним і улюбленим для дітей заняттям, допомагає швидше і міцніше сформувати мовлення, моторику, інтелект особистості. Ігри та ігрові вправи завжди сприяють збудженню у дитини інтересу до навчальної діяльності, створюють позитивний емоційний фон процесу навчання, а ще сприяють підвищенню мовленєвої активності й ефективності занять. До того ж саме ігри та ігрові вправи мотивують до процесу пізнання, завжди сприяють радості при виконанні того чи іншого завдання гостя заняття, і нарешті, сприяють створенню ситуації успіху, такої важливої для ефективного навчання кожної дитини. The publication considers the use of didactic games and game exercises in the correction of writing disorders in primary school children. The relevance of using games and game exercises as a means of correcting dysgraphia in primary school children is due to the fact that the game process is a natural and favourite activity for children, helps to form speech, motor skills, and intelligence of the individual faster and more firmly. Games and game exercises always help to arouse a child's interest in learning activities, create a positive emotional background to the learning process, and help to increase speech activity and the effectiveness of classes. In addition it is games and game exercises that motivate the process of cognition, always contribute to joy in performing a particular task of the guest of the class, and finally contribute to the creation of a situation of success, which is so important for effective learning for every child.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, порушення письма, корекція дисграфії, діти молодшого шкільного віку, didactic games, writing disorders, dysgraphia correction, primary school children
Цитування
Просяник О. П. Особливості використання дидактичних ігор та ігрових вправ у корекції порушень письма в дітей молодшого шкільного віку / О. П. Просяник // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 517–521.