Початкова освіта і підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали конференції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам початкової освіти та підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування української школи. Розкриваються питання теорії та методики вищої освіти, теорії та методики навчання і виховання в початковій школі, арт-терпевтичні технології в початковій освіті, розвиток обдарованої дитини в освітньому середовищі початкової школи, підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті педагогіки партнерства, історико-педагогічні та компаративістські аспекти початкової освіти і підготовки майбутніх учителів початкових класів. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. Сборник содержит материалы конференции соискателей второго (магистерского) уровня высшего образования первого года обучения факультета начального обучения ХНПУ имени Сковороды, посвященные актуальным проблемам начального образования и подготовки будущих учителей начальных классов в условиях реформирования украинской школы. Раскрываются вопросы теории и методики высшего образования, теории и методики обучения и воспитания в начальной школе, арт-терпевтические технологии в начальном образовании, развитие одаренного ребенка в образовательной среде начальной школы, подготовки будущих учителей начальных классов в контексте педагогики партнерства, историко-педагогические и компаративистские аспекты начального образования и подготовки будущих учителей начальных классов. Для соискателей второго (магистерского) уровня высшего образования и преподавателей заведений высшего образования. The collection contains the materials of the conference of applicants for the second (master's) level of higher education of the first year of study at the Primary Education Faculty of the Skovoroda KhNPU, dedicated to the current problems of primary education and the training of future primary school teachers in the context of the reform of the Ukrainian school. The issues of theory and methodology of higher education, theory and methodology of teaching and upbringing in elementary school, art-therapeutic technologies in elementary education, the development of a gifted child in the educational environment of elementary school, training of future primary school teachers in the context of partnership pedagogy, historical-pedagogical and comparative aspects of primary education and training of future primary school teachers. For applicants for the second (master's) level of higher education and teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
матеріали конференцій, початкова освіта, підготовка майбутніх учителів, реформування української школи, навчання, материалы конференций, начальное образование, подготовка будущих учителей, реформирование украинской школы, обучение, conference proceedings, elementary education, preparation of future teachers, reform of the ukrainian school, education
Цитування
Початкова освіта і підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування української школи : матеріали V наук.-практ. конф. здобувачів другого (магістерського) рівня вищої осв. другого. р. навч. ф-ту почат. навч. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, 06 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. С. Філатова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2021. – 40 с.