ЕКОЛОГІЧНА ТРАГЕДІЯ В РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ЯВОРІВСЬКОГО «МАРІЯ З ПОЛИНОМ НАПРИКІНЦІ СТОЛІТТЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У другій половині 1980-х, у часи напруженості та примхливості, простежується тенденція до іронічного та меланхолійного ставлення до життя. У цей час письменники-вісімдесятники почали друкуватися в умовах послаблення цензури. Вони не були заангажовані владою, мали більше свободи, а отже, могли бути провокативним поколінням, яке надавало перевагу індивідуалізму над колективізмом. Цю тенденцію можна спостерігати у творчості В. Яворівського. Його роман 1988 року "Марія з полином наприкінці століття", зокрема, отримав значну кількість критичних відгуків. У цих творах у формі історичних нарисів висвітлюються соціально-політичні та науково-технічні передумови аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Ці роботи викривають рівень придушення інформації в країні, що призвело до падіння довіри населення до влади. Автор зосереджує увагу на технічних, медичних та біологічних питаннях через життя звичайної української родини, аналізуючи основні напрямки вирішення проблем, спричинених аварією. Нічого не приховуючи, він оприлюднює страшну правду про справжні наміри та шляхи імперії до дешевого збагачення. Він викриває нехтування Москви долею України та українців, висвітлюючи екологічні катастрофи, проблеми з якістю життя та здоров'ям і загальний вплив аварії на долю народу. During the second half of the 1980s, in times of tension and capriciousness, we can trace a tendency towards an ironic and melancholic attitude to life. At that time «eighties» writers began to be published under conditions of weaker censorship. They were not engaged by the authorities, had more freedom and were thus allowed to be a provocative generation with a preference for individualism over collectivism. This tendency can be observed in the works of V. Yavorivskyi. His 1988 novel, «Mary with Wormwood at the End of the Century», in particular, received a significant nnumber of criticical reviews. These works, in the form of historical essays, highlight the socio-political and scientific-technical pre-requisites of the accident at the 4th power unit of the Chernobyl nuclear power plant. These works exposed the level of information suppression in the country which led to a drop in public trust in the authorities. The author focuses on the technical, medical and biological issues through the life of an ordinary Ukrainian family, analysing the main directions of solving the problems caused by the accident. Not hiding anything, he publicises the terrible truth about the real intentions and ways of the empire to cheap enrichment. He exposes Moscow's neglect and the fate of Ukraine and the Ukrainians, by highlighting the environmental disasters, quality of life and health concerns and the overall impact of the accident on the fate of the people.
Опис
Ключові слова
Яворівський В., письменники-вісімдесятники, критика, конфлікт, екологічна катастрофа, трагедія, система, експеримент, V. Yavorivskyi, «eighties» writers, criticism, conflict, ecological catastrophe, tragedy, system, experiment
Цитування
Мохаммад М. Н. Екологічна трагедія в романі Володимира Яворівського «Марія з полином наприкінці століття» / М. Н. Мохаммад // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 262–267.