Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці. Праця – доцільний процес, який відбувається між людиною та природою, в якому людина перетворює матеріал природи на засіб існування. Вона збагачує учнів досвідом, який розвиває інтерес до трудової діяльності. Саме виховання ціннісного ставлення до трудової діяльності дає можливість високої самореалізації у суспільстві. В статье рассмотрено воспитание у младших школьников ценностного отношения к труду. Труд – целесообразный процесс, который происходит между человеком и природой, в котором человек превращает материал природы в средство существования. Он обогащает учащихся опытом, который развивает интерес к трудовой деятельности. Именно воспитание ценностного отношения к трудовой деятельности дает возможность высокой самореализации в обществе. The article deals with the cultivation of a valuable attitude towards work in younger pupils. Labour is an expedient process that takes place between man and nature, in which man transforms the material of nature into means of existence. It enriches pupils with experience, which develops interest in labour activity. It is the education of the value of work that enables high self-fulfilment in society.
Опис
Ключові слова
молодші школяри, ціннісне ставлення, виховання, студентські роботи, младшие школьники, ценностное отношение, воспитание, студенческие работы, junior schoolchildren, value attitude, education, student work
Цитування
Cергієнко А. Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці / А. Сергієнко – // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 30.