Спілкування майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України у процесі професійної підготовки: нові підходи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито нові підходи до організації спілкування відповідно до Доктрини з публічного спілкування Національної гвардії України. Актуальність публікації обумовлена потребою формування комунікативних компетентностей майбутніх військовослужбовців на вимогу воєнного часу і відповідного розширення професійних завдань у діяльності гвардійців. Наукове дослідження проведено з урахуванням принципових положень державної інформаційної політики у сфері національної безпеки і оборони та способи її реалізації в Національній гвардії, рекомендацій і приписів щодо безпеки інформаційно-комунікативної діяльності, а також — принципів діяльнісного характеру і неперервності військової професійної освіти. Зазначено, що з метою подолання системних загроз в інформаційному просторі виникла необхідність організованого цілеспрямованого навчання майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України вдумливому використанню інноваційних ресурсів, застосунків і додатків для безпосереднього і опосередкованого такими застосунками спілкування. Презентовано практичні кейси навчання майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України неконфліктного спілкування, вироблення навички асертивності у спілкуванні під час внутрішніх комунікацій, творення безпечної цільової аудиторії під час особистісних і групових зовнішніх комунікацій, досвіду комунікативної діяльності в сучасному інформаційному просторі (медійному, соціальних мережах, мобільних спільнотах та інше). Розкрито навчальний потенціал інтерактивної дошки Padlet для формування у майбутніх військовослужбовців конструктивного досвіду спілкування в соціальних мережах із збереженням відданості цілям і пріоритетам військової служби у Національній гвардії України. In the article, the author revealed new approaches to the organization of communication in accordance with the Doctrine of Public Communication of the National Guard of Ukraine. The relevance of this publication is due to the need for the formation of communicative competences of the future servicemen of the National Guard of Ukraine at the request of the spent wartime and the corresponding expansion of professional tasks in the activities of the personnel. The scientific research was carried out taking into account the principles of the state information policy in the field of national security and defense and the methods of its implementation in the National Guard, recommendations and prescriptions regarding the security of information and communication activities, as well as the principles of the operational nature and continuity of military professional education. The article states that in order to overcome systemic threats in the information space, there is a need for organized, purposeful training of future servicemen of the National Guard of Ukraine in the thoughtful use of innovative resources, applications and applications for direct and mediated communication through such applications. The author presented practical cases of training future servicemen of the National Guard of Ukraine in non-conflictual communication, developing assertiveness skills in communication during internal communications, creating a safe target audience during personal and group external communications, experience of communicative activities in the modern information space (media, social networks, mobile communities and other). The educational potential of the Padlet interactive board has been revealed for the formation of future servicemen of the National Guard of Ukraine constructive experience of communication in social networks while maintaining dedication to the goals and priorities of military service in the National Guard of Ukraine.
Опис
Ключові слова
професійна освіта, Національна гвардія України, військовослужбовець, комунікативна діяльність, навчальний кейс, компетентність, інформаційний простір, професійне спілкування, особистість, professional education, National Guard of Ukraine, military serviceman, communicative activity, educational case, competence, information space, professional communication, personality
Цитування
Горбатюк А. Спілкування майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України у процесі професійної підготовки: нові підходи / А. Горбатюк // Новий Колегіум. – 2024. – № 1 (113). – С. 37–40.