Дидактичний потенціал сторітелінгу в системі літературної освіти учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто літературну освіту учнів початкової школи. У більшості випадків сучасні школярі не мають достатнього інтересу до читання, що стає на заваді формуванню читацьких інтересів. Одним зі шляхів вирішення цих проблем є використання сторітелінгу – новітньому методу взаємодії з аудиторією через розповідь привабливої сюжетної історії задля передачі певного повідомлення, ідеї або цінностей. Структура сторітелінгу передбачає вступ, розвиток сюжету та висновок. Зазначено, що сторітелінг має значний дидактичний потенціал, який може бути використаний у сучасній системі літературної освіти в початковій школі: перш за все, може допомогти підвищити інтерес учнів до читання, розвинути їхні творчі та аналітичні здібності, а також сформувати емоційний зв'язок між учнями та вчителями. The publication examines the literary education of primary school students. In most cases, modern schoolchildren do not sufficient interest in reading, which hinders the formation of reading interests. One of the ways to solve these problems is the use of storytelling - the newest method of interaction with the audience through the telling of an attractive story to convey a certain message, idea or values. The structure of storytelling involves introduction, development of the plot and conclusion. It is noted that storytelling has significant didactic potential, which can be used in the modern system of literary education in primary school: first of all, it can help increase students' interest in reading, develop their creative and analytical abilities, as well as to form an emotional connection between students and teachers.
Опис
Ключові слова
сторітелінг, читання, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, storytelling, reading, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Подольська Д. Дидактичний потенціал сторітелінгу в системі літературної освіти учнів початкової школи / Д. Подольська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 95.