Патріотичне виховання молодших школярів у змісті природничої, громадянської та історичної освітніх галузей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено патріотичне виховання молодших школярів у змісті природничої, громадянської та історичної освітніх галузей. Навчальний курс «Я досліджую світ» як інтегруючий має особливе значення, бо інтегрує різні галузі знань: екологію, природознавство, суспільствознавство, краєзнавство, історію тощо. Зазначено, що вироблення патріотичних почуттів, поведінкових еталонів – це першорядні елементи змісту предмету «Я досліджую світ». Видатні постаті, успішні патріотично спрямовані люди, що уміють переборювати життєві труднощі і йдуть до власної мети, стають зразком для вироблення в учнів власних життєвих стратегій. The publication examines the patriotic upbringing of younger schoolchildren in the content of natural, civic and historical educational fields. The educational course "I explore the world" as an integrator is of particular importance, because it integrates different fields of knowledge: ecology, natural science, social science, local history, history, etc. It is noted that the development of patriotic feelings and behavioral standards are primary elements of the content of the subject "I explore the world". Prominent figures, successful patriotically oriented people who know how to overcome life's difficulties and go to their own goal, become a model for students to develop their own life strategies.
Опис
Ключові слова
початкова школа, патріотичне виховання, громадянські цінності, краєзнавство, магістерські роботи, Elementary School, Patriotic education, civic values, local history, master's work
Цитування
Строган В. Патріотичне виховання молодших школярів у змісті природничої, громадянської та історичної освітніх галузей / В. Строган // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 41.