Народознавча складова сімейного виховання в українській родині кінця ХІХ – на початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто сімейне виховання в українській родині кінця ХІХ – на початку ХХ ст., що ввібрало в себе історичні традиції народу, які зберігалися та передавалися від покоління до покоління насамперед у сім'ях української інтелігенції, а також у селянських, робітничих сім'ях. Зазначено, що генез народно-християнської практики сімейного виховання включав кілька компонентів: дохристиянські вірування, звичаї та обряди, народний календар (народний прогностик), дати християнського календаря, звичаї та традиції, пов'язані з працею та відпочинком тощо. The publication examines family education in a Ukrainian family of the late 19th - early 20th centuries, which absorbed the historical traditions of the people, which were preserved and passed down from generation to generation, primarily in the families of the Ukrainian intelligentsia, as well as in peasant and worker families . It is noted that the genesis of the folk-Christian practice of family education included several components: pre-Christian beliefs, customs and rites, folk calendar (folk prognosticator), dates of the Christian calendar, customs and traditions related to work and rest, etc.
Опис
Ключові слова
сімейне виховання, народознавство, християнське виховання, магістерські роботи, family education, ethnology, Christian education, master's theses
Цитування
Тараніченко Н. Народознавча складова сімейного виховання в українській родині кінця ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. Тараніченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 81.