Сучасна інформаційна війна: політологічний аналіз

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджується проблемне поле сучасної інформаційної війни, зокрема, визначається зміст його категоріально-понятійного апарату, провідними елементами якого є поняття «інформація», «інформаційний простір», «інформаційна політика», «інформаційна війна». Визначаються особливості зарубіжних та вітчизняних концепцій інформаційної війни. У контексті функціонування інформаційного простору України здійснюється аналіз прояву двох провідних груп стратегій і тактик, притаманних сучасній інформаційній війні (опанування чужим інформаційним простором та захист власного). The study explores the problematic field of information warfare, in particular, the content of its categorical-conceptual apparatus is determined, the leading elements of which are the concepts of "information", "information space", "information policy", "information war". There are determined peculiarities of foreign and domestic concepts of information warfare. In the context of the functioning of the information space of Ukraine, the analysis of the manifestation of two leading groups of strategies and tactics inherent in modern information warfare (mastering someone else's information space and protecting one's own) is carried out.
Опис
Ключові слова
інформаційна війна, інформаційна політика, інформаційна безпека, кібервійна, мережева війна, information war, information policy, information security, cyber war, network war
Цитування
Карпенко А. А. Сучасна інформаційна війна: політологічний аналіз : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 052 Політологія / А. А. Карпенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. політології, соціології і культурології. – Харків, 2022. – 80 с.
Колекції