ОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УВАГИ ТА ПАМ’ЯТІ У УЧНІВ З РІЗНИМ РУХОВИМ РЕЖИМОМ

dc.contributor.authorБорисова, Л. А.
dc.date.accessioned2024-03-17T13:22:32Z
dc.date.available2024-03-17T13:22:32Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено зміну рівня тривожності та ступеню прояву характерних властивостей уваги та пам’яті у учнів при зміні рухового режиму. Методи дослідження: анкетування, дослідження рівня реактивної, особистісної та немотивованої тривожності, диференціальна діагностика депресивних станів, методи дослідження довільної уваги, короткочасної пам’яті, методи математичної статистики. Вперше експериментально доведено взаємозв’язок між зниженням рухової активності та наявністю депресії і низького рівня стресостійкості у учнів середнього шкільного віку. Визначено, що підлітки які ведуть «сидячий» спосіб життя мають нижчу стресостійкість, вищий ступінь прояву ситуативної, особистісної і немотивованої тривожності та «легкий» ступінь прояву депресивного стану. Розширено наукові відомості щодо ступеню прояву вибірковості, швидкості перемикання, стійкості та концентрації уваги у дітей з «сидячим» способом життя, що підкреслили особливості сучасного «інтернет-покоління» та пов’язані з формуванням кліпового мислення. Уперше за результатами дослідження встановлено що учням із малорухомим способом життя характерне зменшення обсягу пам’яті при запам’ятовуванні словесного матеріалу як без попередньо заданої системи зв’язків, так при запам’ятовуванні із заздалегідь заданою системою змістовних зв’язків, порівняно з підлітками, які ведуть активний спосіб життя. Ймовірно, це пов’язано з незначним використанням мнемотехнічних технік при запам’ятовуванні матеріалу. Матеріал кваліфікаційної роботи не можна екстраполювати на всіх учнів середнього шкільного віку, однак отримані результати можливо та необхідно враховувати для ефективної організації навчального процесу. In the qualifying work, the change in the level of anxiety and the degree of manifestation of the characteristic properties of attention and memory in students when the movement mode is changed was investigated. Research methods: questionnaires, research on the level of reactive, personal and unmotivated anxiety, differential diagnosis of depressive states, methods of research on voluntary attention, short-term memory, methods of mathematical statistics. For the first time, the relationship between a decrease in motor activity and the presence of depression and a low level of stress resistance in middle school students was experimentally proven. It was determined that teenagers who lead a "sedentary" lifestyle have a lower stress resistance, a higher degree of manifestation of situational, personal and unmotivated anxiety and a "mild" degree of manifestation of a depressive state. Scientific information on the degree of manifestation of selectivity, switching speed, stability and concentration of attention in children with a "sedentary" lifestyle has been expanded, which has emphasized the peculiarities of the modern "Internet generation" and is related to the formation of clip thinking. For the first time, according to the results of the study, it was established that students with a sedentary lifestyle are characterized by a decrease in the amount of memory when memorizing verbal material both without a predetermined system of connections and when memorizing with a predetermined system of meaningful connections, compared to teenagers, who lead an active lifestyle. This is probably due to the slight use of mnemonic techniques when memorizing the material. The material of the qualifying work cannot be extrapolated to all students of secondary school age, however, the obtained results are possible and must be taken into account for the effective organization of the educational process.
dc.identifier.citationБорисова Л. А. Оцінка психофізіологічних особливостей уваги та пам'яті у учнів з різним руховим режимом : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) / Л. А. Борисова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2024. – 69 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14408
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпсихофізіологія
dc.subjectувага
dc.subjectпам'ять
dc.subjectучні середньго шкільного віку
dc.subjectруховий режим
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectpsychophysiology
dc.subjectattention
dc.subjectmemory
dc.subjectsecondary school students
dc.subjectmotor mode
dc.subjecteducational process
dc.titleОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УВАГИ ТА ПАМ’ЯТІ У УЧНІВ З РІЗНИМ РУХОВИМ РЕЖИМОМ
dc.title.alternativeASSESSMENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ATTENTION AND MEMORY OF STUDENTS WITH DIFFERENT MOVEMENT MODES
dc.typeOther
Файли
Колекції