ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЮ КОМАНДОЮ ФАХІВЦІВ, ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ДОПОМОГИ ДЛЯ ДІТЕЙ З МОТОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему формування функціональних цілей міждисциплінарною командою фахівців для реалізації програм допомоги дітям з моторними порушеннями. Статистичні дані щодо збільшення кількості дітей із обмеженнями підтверджують актуальність проблеми. Відповідно до сучасних тенденцій реабілітація дітей із стійкими моторними порушеннями вимагає міждисциплінарного командного підходу. Формування функціональних цілей під час планування реабілітаційних програм стане позитивним чинником у корекційній роботі з дітьми такого контингенту. В статье рассмотрена проблема формирования функциональных целей междисциплинарной командой специалистов для реализации программ помощи детям с моторными нарушениями. Статистические данные об увеличении количества детей с ограничениями подтверждают актуальность проблемы. В соответствии с современными тенденциями реабилитация детей с устойчивыми моторными нарушениями требует междисциплинарного командного подхода. Формирование функциональных целей при планировании реабилитационных программ станет положительным фактором в коррекционной работе с детьми такого контингента. The article considers the problem of formation of functional goals an interdisciplinary team of specialists to implement programs to help children with motor disorders. Statistics on increasing the number children with disabilities confirm the urgency of the problem. According to current trends in the rehabilitation of children with persistent motor disorders requires an interdisciplinary team approach. Formation of functional goals when planning rehabilitation programs will be a positive factor in correctional work with children of such a contingent.
Опис
Ключові слова
моторні порушення, міждисциплінарний підхід, SMART цілі, індивідуальна програма реабілітації, функціональні можливості, магістерські роботи, моторные нарушения, междисциплинарный подход, SMART цели, индивидуальная программа реабилитации, функциональные возможности, магистерские работы, motor disorders, interdisciplinary approach, SMART goals, individual rehabilitation program, functionality, master's work
Цитування
Мірошниченко І. А. Формування функціональних цілей міждисциплінарною командою фахівців, як засіб реалізації програм допомоги для дітей з моторними порушеннями / І. А. Мірошниченко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 224–231.