ДИДАКТИЧНА ГРА «ДНІ ТИЖНЯ ПО КОЛУ» ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто дидактичну гру «Дні тижня по колу» як засіб навчання дітей з інтелектуальними порушеннями. За мету дидактичної гри поставлено навчити дитину назвам днів тижня, розташовувати їх по порядку на ігровому полі й у побуті та закріпити набуті знання у короткостроковій да довгостроковій пам’яті. Зазначено, що запропонована дидактична гра не є абсолютним вирішенням проблеми тяжкого засвоєння навчальної теми «Дні тижня», вона лише є засобом полегшення взаємодії між учнями та вчителем, створення невимушеної обстановки на уроці та надання учневі позитивного емоційного стимулювання. Адже саме яскраві позитивні емоції сприяють кращому запам’ятовуванню дитиною з порушеннями інтелекту. The article examines the didactic game "Days of the week in a circle" as a means of teaching children with intellectual disabilities. The purpose of the didactic game is to teach the child the names of the days of the week, to place them in order on the playing field and in everyday life, and to consolidate the acquired knowledge in short-term and long-term memory. It is noted that the proposed didactic game is not an absolute solution to the problem of difficult assimilation of the learning topic "Days of the Week", it is only a means of facilitating interaction between students and the teacher, creating a relaxed atmosphere in the lesson and providing the student with positive emotional stimulation. After all, instead, bright positive emotions contribute to better memorization of a child with intellectual disabilities.
Опис
Ключові слова
дидактична гра, інтелектуальні порушення, корекційна робота, магістерські роботи, didactic game, intellectual disorders, corrective work, master's works
Цитування
Шевченко І. Д. Дидактична гра «Дні тижня по колу» як засіб навчання дітей з інтелектуальними порушеннями / І. Д. Шевченко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 326–329.