Організація корекційної роботи з подолання недоліків лексико-граматичної будови мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз сучасних методів і прийомів корекційно-розвиткової роботи з подолання недоліків лексико-граматичної будови мовлення старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня, наслідком якого є створення експериментальної програми формування лексико-граматичної будови мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. In the final qualification work, an analysis of modern methods and techniques of corrective and developmental work to overcome the shortcomings of the lexical-grammatical structure of speech of older preschoolers with a general underdevelopment of speech of the III level was carried out, the result of which is the creation of an experimental program for the formation of the lexical-grammatical structure of speech in older preschoolers with a general underdevelopment of level III speech.
Опис
Ключові слова
мовленнєва діяльність, розвиток мовлення, лексико-граматична будова мовлення, загальне недорозвинення мовлення, ігрові методи і прийоми, діти дошкільного віку, speech activity, speech development, lexical-grammatical structure of speech, general underdevelopment of speech, game methods and techniques, children of preschool age
Цитування
Турчина-Приходько С. М. Організація корекційної роботи з подолання недоліків лексико-граматичної будови мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. М. Турчина-Приходько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2023. – 61 с. : іл. + дод.
Колекції