Оптимізація системи контролю та контролювання в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене вивченню проблеми оптимізації контролю та контролювання в організації. Розкрито зміст понять «контроль», «контролювання». Систематизовано інструментарій діагностики системи контролю та контролювання організації. Обґрунтовано умови позитивних змін в цьому процесі. Розроблено комплексно-цільову програму щодо вдосконалення системи контролю й контролювання. Здійснено її експертну оцінку, визначено методичний супровід реалізації. The study is devoted to the study of the problem of optimization of control and monitoring in the organization. The meaning of the concepts "control", "control" is revealed. Systematized tools for diagnostics of the control and monitoring system of the organization. The conditions for positive changes in this process are substantiated. A comprehensive and targeted program for improving the control and monitoring system has been developed. Its expert assessment was carried out, methodical implementation support was determined.
Опис
Ключові слова
контроль, контролювання, система контролю й контролювання, оптимізація, умови, заклад дошкільної освіти, control, monitoring, control and monitoring system, optimization, conditions, preschool education institution
Цитування
Костромітіна І. О. Оптимізація системи контролю та контролювання в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / І. О. Костромітіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 100 с. : табл. + дод.
Колекції