ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених за результатами оригінальних досліджень у галузі природничих наук та освіти. Метою конференції є організація ефективного міжнародного наукового співробітництва із провідними навчальними закладами України та світу; обговорення актуальних проблем природничих наук, спеціальної освіти, педагогіки здоров’язбереження, впровадження STEM та STEАM-освіти. Збірка буде цікавою для біологів, екологів, хіміків, фізиків, фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, викладачів, вчителів, здобувачів вищої освіти. The collection presents the materials of the international scientific conference of young scientists based on the results of original research in the field of natural sciences and education. The aim of the conference is to organise effective international scientific cooperation with leading educational institutions of Ukraine and the world; discuss topical issues of natural sciences, special education, health education, implementation of STEM and STEM education. The collection will be of interest to biologists, ecologists, chemists, physicists, specialists in the field of special and inclusive education, teachers, teachers, and students.
Опис
Ключові слова
Харківський природничий форум, природничі науки, сучасна біологія, педагогіка здоров’язбереження, спеціальна освіта, STEM, STEАM-освіта, наукові дослідження, Kharkov Natural Forum, natural Sciences, modern biology, health saving pedagogy, special education, STAM education, scientific research
Цитування
Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 455 с. : іл., табл.