Інтеграція новітніх технологій в освіту Китаю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються окремі питання інтеграції інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) в сучасну середню освіту Китаю, стан впровадження ІКТ в школі, з’ясування певних переваг, недоліків, бар’єрів інтеграції ІКТ, що є метою дослідження. В результаті дослідження стверджується, що в загальноосвітніх школах Китаю відбувається глобальна інтеграція ІКТ та охоплення новітніми технологіями навчальних планів і програм. Майже на всіх предметах в школах застосовуються ІКТ, вчителі використовують ІКТ у викладанні й навчанні, відбувається інтеграція ІКТ в усі ланки середньої освіти. Існує різноманітність моделей інтеграції ІКТ та навчальних планів і програм. Більшість китайських шкіл проводить чимало навчальних експериментів з впровадження ІКТ у дослідницьке, мобільне, бінарне навчання. Інформаційно-комунікаційні технології впроваджуються у китайську систему освіти протягом останніх двох десятиліть, маючи за мету покращити розвиток середньої освіти, досягти високої якості освіти. Однією із переваг ІКТ навчання у дослідженні названо інтерактивне, електронне, мобільне навчання із використанням інтерактивної дошки у навчально-виховному процесі. Перешкодами ІКТ навчання визначено неадекватний доступ школярів до ІКТ засобів, недостатня підготовка та підтримка вчителів з використання ІКТ, так само як і упереджене ставлення старшого покоління вчителів Китаю до ІКТ. У дослідженні розмірковується над проблемою переваги учнів нового покоління – міленіалів – над вчителями у використанні ІКТ, а також все ще існуюче переважання групового над індивідуальним, що притаманне традиційній китайській системі освіти, яка спирається на філософію Конфуція. У роботі зроблено висновок, що вивчення бар'єрів впровадження ІКТ у викладанні та навчанні відкриває шлях до їх подолання, успішної інтеграції ІКТ в китайську систему освіти. В статье анализируются отдельные вопросы интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современную среднее образование Китая, состояние внедрения ИКТ в школе, выяснения определенных преимуществ, недостатков, барьеров интеграции ИКТ, что является целью исследования. В результате исследования утверждается, что в общеобразовательных школах Китая происходит глобальная интеграция ИКТ и охвата новейшими технологиями учебных планов и программ. Почти на всех предметах в школах применяются ИКТ, учителя используют ИКТ в преподавании и обучении, происходит интеграция ИКТ во все звенья среднего образования. Существует разнообразие моделей интеграции ИКТ и учебных планов и программ. Большинство китайских школ проводит немало учебных экспериментов по внедрению ИКТ в исследовательское, мобильное, бинарное обучение. Информационно-коммуникационные технологии внедряются в китайскую систему образования в течение последних двух десятилетий, имея целью улучшить развитие среднего образования, достичь высокого качества образования. Одним из преимуществ ИКТ обучения в исследовании назван интерактивное, электронное, мобильное обучение с использованием интерактивной доски в учебно-воспитательном процессе. Препятствиями ИКТ обучения определено неадекватный доступ школьников к ИКТ средств, недостаточная подготовка и поддержка учителей по использованию ИКТ, так же как и предвзятое отношение старшего поколения учителей Китая в ИКТ. В исследовании рассуждается над проблемой преимущества учеников нового поколения - милениалив - над учителями в использовании ИКТ, а также все еще существующее преобладание группового над индивидуальным, что присуще традиционной китайской системе образования, которая опирается на философию Конфуция. В работе сделан вывод, что изучение барьеров внедрения ИКТ в преподавании и обучении открывает путь к их преодолению, успешной интеграции ИКТ в китайскую систему образования. The article analyzes some issues of integration information and communication technology (ICT) into modern Chinese secondary education, the state of ICT use in schools, clarification certain advantages, disadvantages, barriers to ICT integration, that is the purpose of the study. The study claims that China's secondary schools are integrating ICT globally and embracing the latest technologies into curricula. ICT is used in almost all subjects in schools, teachers use ICT in teaching and learning, and ICT is integrated into all levels of secondary education. There are a variety of ICT integration models and curricula. Most Chinese schools have many educational experiments based upon ICT use in research, mobile, binary learning. Information and communication technology has been introduced into the Chinese education system for the last two decades to develop secondary education and achieve high quality education. One of the advantages of ICT learning is called interactive, electronic, mobile learning using an interactive whiteboard in schools. The barriers to ICT learning are inadequate access to ICT tools and means for learners, insufficient training and teachers’ support in ICT use, as well as the biased attitude of the older generation of Chinese teachers to ICT. The study discusses the problem of new learners’ generation superiority, so called millennial learners, over teachers in ICT use, as well as still existing predominance of group learning over individual learning, which is inherent in the traditional Chinese education based on Confucian philosophy. The paper concludes that the study of barriers in ICT use in teaching and learning opens the way to overcome them, to successful integration into the Chinese education.
Опис
Ключові слова
інтеграція, інформаційно-комунікаційні технології, ІКТ, середня освіта, Китай, интеграция, информационно-коммуникационные технологии, ИКТ, среднее образование, integration, information and communication technology, ICT, secondary education, China
Цитування
Костікова І. І. Інтеграція новітніх технологій в освіту Китаю / І. І.Костікова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 61. – С. 91–97.