Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації педагогіки партнерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”: Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom
Анотація
Зміна ціннісної основи освіти призвело до необхідності введення нового поняття, що відображає інтегральну здатність особистості вирішувати поставлені перед нею завдання, що вбирає в себе знання і досвід, накопичені людством, засвоєні особистістю і трансформовані відповідно до її індивідуальних особливостей. Таким поняттям стала компетентність - загальна здатність особистості успішно вирішувати певні завдання, зумовлені специфікою здійснюваної діяльності. Изменение ценностной основы образования привело к необходимости введения нового понятия, отражающего интегральную способность личности решать поставленные перед ней задачи, впитывающие в себя знания и опыт, накопленные человечеством, усвоенные личностью и трансформируемые в соответствии с ее индивидуальными особенностями. Таким понятием стала компетентность – общая способность личности успешно решать определенные задачи, обусловленные спецификой осуществляемой деятельности. Changing the value base of education has led to the need to introduce a new concept that reflects the integral ability of the individual to solve problems, absorbing knowledge and experience gained by mankind, assimilated by the individual and transformed according to its individual characteristics. Such a concept has become competence - the general ability of the individual to successfully solve certain problems due to the specifics of the activity.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія, навчання, розвиток, педагогическое взаимодействие, обучение, развитие, pedagogical interaction, teaching, development
Цитування
Бодрова Д. Д. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації педагогіки партнерства / Д. Д. Бодрова, Л. С. Філатова // International scientific innovations in human life : the 3rd International scientific and practical conference, Manchester, september 22-24, 2021. – Manchester : Cognum Publishing House, 2021. – С. 152–156.