Основи економічної теорії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчальному посібнику викладені теоретичні положення курсу основ економічної теорії, розкрита сутність основних понять, механізму, функціонування ринкової економіки на мікро-, макро- й міжнародному рівні, основаних на сучасних теоретичних дослідженнях і використанні практики ринкової трансформації в Україні. В учебном пособии изложены теоретические положения курса основ экономической теории, раскрыта сущность основных понятий, механизма функционирования рыночной экономики на микро-, макро- и международном уровне, основанных на современных теоретических исследованиях и использовании практики рыночной трансформации в Украине. The textbook sets out the theoretical provisions of the course of basics of economic theory, reveals the essence of the basic concepts, mechanism, functioning of a market economy at the micro, macro and international levels, based on modern theoretical research and the use of market transformation in Ukraine.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, процес суспільного виробництва, економічні системи, економічні відносини власності, товарне виробництво, ринок, ринкова економіка, підприємницька діяльність, ринкі ресурсів, макроекономіка, мікроекономіка, економічне зростання, людський капітал, інфляція, державне регулювання економіки, грошово-кредитна система, фінансова система, сучасне світове господарство, экономическая теория, процесс общественного производства, экономические системы, экономические отношения собственности, товарное производство, рынок, рыночная экономика, предпринимательская деятельность, рынки ресурсов, макроэкономика, микроэкономика, экономический рост, человеческий капитал, инфляция, государственное регулирование экономики, денежно-кредитная система, финансовая система, современное мировое хозяйство, economic theory, social production process, economic systems, economic property relations, commodity production, market, market economy, entrepreneurial activity, resource markets, macroeconomics, microeconomics, the economic growth, human capital, inflation, state regulation of Economy, monetary system, financial system, modern world economy
Цитування
Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти неекон. спец. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. І. Ф. Прокопенка ; відп. за вип. І. В. Сідельнікова] – Харків : ХНПУ, 2015. – 258 с.