Время как фактор ценности собственной жизни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрена концепция ценности собственной жизни, что представляет собой целостное системное образование, которое помогает человеку отвечать на вызовы жизни и обнаруживать в них смысл. Способность переживать чувство ценности собственной жизни – одно из новообразований юношеского возраста, так как оно основано на мировоззренческих конструктах, отчетливо оформляющихся именно в юности. Отчасти ценность собственной жизни развивается спонтанно, как продукт жизненной витальности, как следствие повседневного функционирования индивида. Однако большей частью чувство ценности собственной жизни является продуктом активности личности, результатом освоения ею «техник бытия», приобретения культурно-исторического опыта в рамках социума. Переживание ценности собственной жизни является более зрелым у тех людей, которые сумели выработать концепцию собственной жизни, имеют опыт ее анализа, пересмотра, коррекции. У статті розглянута концепція цінності власного життя, що являє собою цілісне системне утворення, яке допомагає людині відповідати на виклики життя і виявляти в них сенс. Здатність переживати почуття цінності власного життя – одне з новоутворень юнацького віку, так як воно грунтується на світоглядних конструктах, чітко оформляються саме в юності. Частково цінність власного життя розвивається спонтанно, як продукт життєвої вітальності, як наслідок повсякденного функціонування індивіда. Однак здебільшого почуття цінності власного життя є продуктом активності особистості, результатом освоєння нею «технік буття», придбання культурно-історичного досвіду в рамках соціуму. Переживання цінності власного життя є більш зрілим у тих людей, які зуміли виробити концепцію власного життя, мають досвід її аналізу, перегляду, корекції. The article considers the concept of own life value, which is a holistic systemic formation that helps a person to respond to the challenges of life and to find meaning in them. Ability to experience the feeling of value of own life is one of new formations of adolescence as it is based on world outlook constructs which are distinctly formed in adolescence. In part, the value of one's own life develops spontaneously, as a product of life's vitality, as a consequence of the individual's everyday functioning. However, for the most part, the feeling of the value of one's own life is a product of the individual's activity, a result of his or her mastery of the 'techniques of being' and the acquisition of cultural and historical experience within society. The feeling of the value of one's own life is more mature in those people who have managed to develop a conception of their own life, have experience of its analysis, revision, correction.
Опис
Ключові слова
время, фактор ценности, собственная жизнь, аспирантские работы, час, фактор цінності, власне життя, аспірантські роботи, time, value factor, own life, postgraduate work
Цитування
Диаб Н. Время как фактор ценности собственной жизни / Н. Диаб // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 110–115.