Формувальне оцінювання у початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формувальне оцінювання у початковій школі. Результати оцінювання дають інформацію для визначення напрямів розвитку освіти, його відповідності запитам держави; вони є підґрунтям для взаємодії батьків, вчителів і учнів. Пошук нових методів та форм оцінювання дає поштовх до розвитку та реальної взаємодії з суспільством наших здобувачів освіти. Зазначено, що формувальне оцінювання є постійним, надійним та достовірним, комплексним, комунікативним, що забезпечує використання різних методів оцінювання, супроводжується безліччю прийомів впровадження, об’єктивне і саме тому, невід’ємне у сучасному освітньому просторі. The article deals with formative assessment in primary school. The evaluation results provide information for determining the direction of education development, its compliance with state requirements; they are the basis for the interaction of parents, teachers and students. The search for new methods and forms of assessment gives impetus to the development and real interaction with society of our students. It is noted that formative assessment is constant, reliable and credible, complex, communicative, which ensures the use of various methods assessment, accompanied by many methods of implementation, is objective and therefore indispensable in the modern educational space.
Опис
Ключові слова
початкова школа, оцінювання, освітній процес, магістерські роботи, Elementary School, assessment, educational process, master's work
Цитування
Рядінська Д. Формувальне оцінювання у початковій школі / Д. Рядінська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 58.