Substantivization of adjectives as the language phenomenon

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article analyzes the substantiation of adjectives as a linguistic phenomenon. Substantivization may be complete or incomplete. Аnd adjectives can be either wholly or only partly substantivized. У статті проаналізовано субстантивацію прикметників як мовного феномену. Субстантивація може бути повною або неповною. Прикметники можуть бути повністю або тільки частково субстантивірованними. В статье проанализирована субстантивация прилагательных как языкового феномена. Субстантивация может быть полной или неполной. Имена прилагательные могут быть полностью или только частично субстантивированными.
Опис
Ключові слова
substantiation of adjectives, linguistic phenomenon, english, субстантивація прикметників, мовний феномен, англійська мова, субстантивация прилагательных, языковой феномен, английский язык
Цитування
Bozhko Y. Substantivization of adjectives as the language phenomenon / Y. Bozhko // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків, 2020. – С. 14.