КОНЦЕПЦІЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В Україні в умовах активної реалізації євроінтеграційних процесів та значного напруження в соціально-економічній і політичній сферах питання розвитку трудової галузі й реалізації принципів гідної праці є одними з найактуальніших. Завдання забезпечення гідної праці в системі формування соціальної політики та адаптація трудового законодавства України до стандартів ЄС знаходиться в площині вимог щодо виконання планів імплементації актів Європейського Союзу. Праця є способом реалізації інтелектуальних і фізичних здібностей, розвитку людського потенціалу, який в сучасних умовах є важливим чинником прогресу. У цьому контексті гідна праця є головним фактором у забезпеченні економічної збалансованості та соціальної стабільності. Визнанням цього стало ініціювання Міжнародною організацією праці (МОП) формування Концепції гідної праці, яка отримала підтримку провідних міжнародних організацій, урядів, профспілок, об’єднань роботодавців, громадськості і науковців. Реалізація Концепції гідної праці потребує пошуку можливостей її впровадження та забезпечення в Україні. У статті автор акцентує увагу на тому, що в умовах сьогодення перед Україною постало важливе завдання – сформувати Концепцію гідної праці з огляду на виклики сьогодення та визначити ефективні механізми скорочення дефіциту гідної праці. Концепція гідної праці має стати орієнтиром у реформуванні трудової сфери. Розроблення дієвої правової моделі забезпечення гідної праці потребує об’єднання зусиль фахівцівпрактиків та науковців для проведення наукових пошуків та застосування науково виважених, аргументованих підходів у розробленні нових ідей та рішень. In Ukraine, in the conditions of the active implementation of the European integration processes and significant tension in the socio-economic and political spheres, the issues of the development of the labor sphere and the implementation of the principles of decent work are among the most urgent. The task of ensuring decent work in the system of social policy formation and adaptation of labor legislation of Ukraine to EU standards is in the plane of requirements for the implementation of plans for the implementation of acts of the European Union. Work is the realization of intellectual and physical abilities, the development of human potential, which in modern conditions is an important factor of progress. In this context, decent work is the main factor in ensuring economic balance and social stability. Recognition of this was the initiation by the International Labor Organization (ILO) of the formation of the Concept of Decent Work, which received wide support from leading international organizations, governments, trade unions, employers’ associations, the public and scientists. Implementation of the concept of decent work requires finding opportunities for its implementation and provision in Ukraine. In the article, the author focuses on the fact that in today’s conditions, Ukraine faces an important task of forming the Concept of decent work taking into account the challenges of today and determining effective mechanisms for reducing the deficit of decent work. The concept of decent work should become a reference point in reforming the labor sphere. The development of an effective legal model for ensuring decent work requires the unification of efforts, first of all, by practitioners and scientists to conduct scientific research and use scientifically balanced, reasoned approaches in the development of new ideas and solutions.
Опис
Ключові слова
євроінтеграція, європейські цінності, гідна праця, концепція гідної праці, соціальне партнерство, воєнний стан, післявоєнне відновлення, право на працю, еuropean integration, European values, decent work, the concept of decent work, social partnership, martial law, post-war reconstruction, right to work
Цитування
Теліченко А. В. Концепція гідної праці: виклики воєнного часу / А. В. Теліченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 123–129.