ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У Концепції Нової української школи одним із основних завдань сучасної системи освіти визначається створення умов для гармонійного розвитку школяра, його самоствердження та самовираження, формування як свідомої особистості, здатної критично та креативно мислити, котра володіє високим рівнем культури життєвого самовизначення. Сучасний школяр має усвідомлювати власну індивідуальність, бути гідним членом суспільства, здатним самостійно ставити цілі, знаходити оптимальні шляхи їх досягнення, брати на себе відповідальність за власні вчинки, здійснювати оцінку та самооцінку. Становлення позитивної Я-концепції молодших школярів сприяє утворенню у них картини оточуючого світу та ствердженню власного місця в ній, що є найважливішим чинником гармонійного розвитку особистості, її самооцінки та здатності до самореалізації. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглянуто суть і особливості Я-концепції особистості молодшого школяра. У другому розділі систематизовано та узагальнено наявний педагогічний досвід щодо забезпечення педагогічних умов формування позитивної Я-концепції молодших школярів та розроблено для вчителів початкової школи програму педагогічних заходів з формування позитивної Я-концепції молодших школярів. У висновках доведено, що запропонована програма формування позитивної Я-концепції молодших школярів у позанавчальній діяльності, сприятиме розвитку їхньої адекватної самооцінки, самоповаги та самоефективності. А сформульовані рекомендації для вчителів початкової школи допоможуть здійснювати формування позитивної Я-концепції не лише під час позанавчальної діяльності, а й під час занять. In the Concept of the New Ukrainian School, one of the main tasks of the modern education system is defined as the creation of conditions for the harmonious development of the pupils, his self-assertion and self-expression, the formation of a conscious personality, capable of critical and creative thinking, who possesses a high level of culture of life self-determination. Primary school pupils must be aware of his own individuality, be a worthy member of society, able to independently set goals, find the optimal ways to achieve them, take responsibility for his own actions, and carry out evaluation and self-evaluation. The formation of a positive self-concept of primary school pupils contributes to their formation of a picture of the surrounding world and the affirmation of their own place in it, which is the most important factor in the harmonious development of the personality, its self-esteem and the ability to self-realize. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. In the first chapter, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the essence and features of the self-concept of the personality of a primary school pupils are considered. The second chapter systematizes and summarizes the existing pedagogical experience in providing pedagogical conditions for the formation of a positive self-concept of primary school pupils, and a program of pedagogical measures for the formation of a positive self-concept of primary school pupils has been developed for primary school teachers. The conclusions prove that the proposed program of forming a positive self-concept of primary school pupils in extracurricular activities will contribute to the development of their adequate self-esteem, self-respect and self-efficacy. And the formulated recommendations for primary school teachers will help to form a positive self-concept not only during extracurricular activities, but also during classes.
Опис
Ключові слова
педагогічні умови, формування, Я-концепція, молодші школярі, pedagogical conditions, formation, self-concept, primary school pupils
Цитування
Гладченко В. О. Педагогічні умови формування позитивної Я-концепції молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. О. Гладченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 57 с.
Колекції