Сучасна таксономія та філогенія Scrophulariaceae sensu latu флори України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено таксономічні, морфологічні, екологобіологічні, фітоценотичні особливості представників Scrophulariaceae. Визначено сучасне (за системою APG IV) таксономічне положення видів, що належали до Scrophulariaceae s. l. за класифікацією А. Л. Тахтаджяна. Проаналізовано видове різноманіття Scrophulariaceae s. s. України, філогенетичні відносини в межах родини Scrophulariaceae. Проведено аналіз біоморф, екоморф, ценоморф представників Scrophulariaceae s. s. України та їх господарського значення. Розроблено урок для учнів середньої школи. Проведено таксономічної інвентаризації родини Scrophulariaceae s. l. в Україні відповідно до сучасної філогенетичної системи Покритонасінних (APG IV). In the qualifying work, the taxonomic, morphological, ecological and biological, phytocenotic features of representatives of Scrophulariaceae were investigated. The modern (according to the APG IV system) taxonomic position of species belonging to Scrophulariaceae s. l. according to the classification of A. L. Takhtadjian. The species diversity of Scrophulariaceae s. s. of Ukraine, phylogenetic relationships within the Scrophulariaceae family. An analysis of biomorphs, ecomorphs, and cenomorphs of representatives of Scrophulariaceae s. s. of Ukraine and their economic importance. A lesson has been developed for high school students. A taxonomic inventory of the family Scrophulariaceae s. l. in Ukraine according to the modern phylogenetic system of Angiosperms (APG IV).
Опис
Ключові слова
ботаніка, рослини, покритонасінні, Scrophulariaceae, botany, plants, angiosperms
Цитування
Мацуй К. С. Сучасна таксономія та філогенія Scrophulariaceae sensu latu флори України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / К. С. Мацуй ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2024. – 45 с. : іл., табл.
Колекції