АНАЛІЗ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРАХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті відображений аналіз конкретних ситуацій як засіб активізації навчальної діяльності студентів на семінарах із дисципліни «Макроекономічна політика». Мета дисципліни «Макроекономічна політика» полягає в розкритті механізмів та моделей, за допомогою яких визначається роль держави щодо регулювання макроекономіки, досягнення економічної стабілізації та забезпечення сталого економічного розвитку. Обговорення економічних ситуацій в робочих групах сприяє активізації усіх студентів у висловленні своєї думки, наведенні різних аргументів та формулюванні висновків. Завдання викладача під час підготовки до семінарів полягає в тому, щоб підібрати необхідні ситуації, оновлювати їх, пов’язувати з реальними подіями в соціально-економічному розвитку своєї країни та інших країн, враховувати, наскільки запропоновані студентами підходи та висновки пов’язані з теоретичним матеріалом, з використанням категоріального апарату, вмінням навести приклади та висновки щодо макроекономічної політики держави в своїй країні. В статье отражен анализ конкретных ситуаций как средство активизации учебной деятельности студентов на семинарах по дисциплине «Макроэкономическая политика». Цель дисциплины «Макроэкономическая политика» заключается в раскрытии механизмов и моделей, с помощью которых определяется роль государства в регулировании макроэкономики, достижения экономической стабилизации и обеспечения устойчивого экономического развития. Обсуждение экономических ситуаций в рабочих группах способствует активизации всех студентов в высказывании своего мнения, наведении различных аргументов и формулировке выводов. Задача преподавателя во время подготовки к семинарам заключается в том, чтобы подобрать необходимые ситуации, обновлять их, связывать с реальными событиями в социально-экономическом развитии своей страны и других стран, учитывать, насколько предложенные студентами подходы и выводы связаны с теоретическим материалом, с использованием категориального аппарата, умением привести примеры и выводы относительно макроэкономической политики государства в своей стране. The article presents the analysis of concrete situations as a means of activization of educational activity of students in seminars on the subject "Macroeconomic policy". The purpose of the course "Macroeconomic policy" is the revealing of the mechanisms by which it defines the role of the state in regulating macroeconomics, the achievement of economic stabilization and sustainable economic development. Discussing the economic situations in the working groups helps to activate all students to Express their opinions, pointing to the various arguments and the formulation of conclusions. The task of the teacher during the preparation of the seminars is to pick up the necessary situation, to update them, to associate with real events in the socio-economic development of their country and other countries, to consider how the proposed students the approaches and findings relate to the theoretical material, using categorical apparatus, the ability to give examples and conclusions concerning macroeconomic policy in the country.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, сучасна економіка України, макроекономічна політика, активізація навчальної діяльності, аналіз ситуацій, экономическое образование, современная экономика Украины, макроэкономическая политика, активизация учебной деятельности, анализ ситуаций, economic education, the modern economy of Ukraine, macroeconomic policy, the intensification of training activities, analysis of situations
Цитування
Радченко Л. П. Аналіз конкретних ситуацій як засіб активізації навчальної діяльності студентів на семінарах із дисципліни "Макроекономічна політика" / Л. П. Радченко // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 43–49.