Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали ІV Міжвузівської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки. Дослідження учасників конференції розкривають актуальні проблеми економічної теорії. Розглядаються питання формування сучасної національної економіки, процеси інноваційного розвитку на мікро- та макрорівнях, проблеми оптимізації фінансово-господарської діяльності суб‘єктів підприємництва, теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту та маркетингу в Україні. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори та їх наукові керівники. В сборнике представлены материалы ІV Межвузовской студенческой научной конференции, посвященной Дню науки. Исследования участников конференции раскрывают актуальные проблемы экономической теории. Рассматриваются вопросы формирования современной национальной экономики, процессы инновационного развития на микро- и макроуровне, проблемы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, теоретические и практические аспекты развития менеджмента и маркетинга в Украине. Материалы представлены в авторской редакции. Ответственность за содержание и орфографию материалов несут авторы и их научные руководители.The collection presents the materials of the ІV Interuniversity Student Scientific Conference dedicated to the Day of Science. The research of the conference participants reveals the current problems of economic theory. The issues of formation of modern national economy, processes of innovative development at micro and macro levels, problems of optimization of financial and economic activity of business entities, theoretical and practical aspects of management and marketing development in Ukraine are considered. Materials are submitted in the author's edition. The authors and their supervisors are responsible for the content and spelling of the materials.
Опис
Ключові слова
економічне зростання, економіка України, технології, людський капітал, экономический рост, экономика Украины, технологии, человеческий капитал, economic growth, Ukraine economy, technology, human capital
Цитування
Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. – Харків : ХНПУ, 2020. – 204 с.