Фінансово-економічна діяльність підприємства: напрямки підвищення ефективності, аналіз та облік

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Germany
Анотація
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності є багатоетапним процесом, який будується на дослідженні всього переліку показників, які оцінюють ефективність використання його основних засобів, оборотних коштів та матеріальних ресурсів, трудових та фінансових ресурсів. Аналіз факторів, що впливають на рівень означених показників, дозволяє побудувати коректні акторні моделі аналізу прибутку та витрат та сформувати об’єктивні висновки про ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства. Анализ эффективности финансово-экономической деятельности является многоэтапным процессом, строящимся на исследовании всего перечня показателей, оценивающих эффективность использования его основных средств, оборотных средств и материальных ресурсов, трудовых и финансовых ресурсов. Анализ факторов, влияющих на уровень указанных показателей, позволяет построить корректные факторные модели анализа прибыли и расходов сформировать объективные выводы об эффективности финансово-экономической деятельности компании. Analysis of the effectiveness of financial and economic activities - this a multi-stage process based on the study of the entire list indicators that assess the effectiveness of its fixed assets, working capital and material resources, labor and financial resources. Analysis of factors influencing the level of these indicators, allows you to build correct actor models of profit and cost analysis and to form objective conclusions about the effectiveness of financial and economic activities of the enterprise.
Опис
Ключові слова
фінансова діяльніть підприємства, економічна діяльність підприємства, факторна модель аналізу прибутку підприємства, факторна модель аналізу витрат підприємства, оцінювання ефективності фінансової діяльності, финансовая деятельность предприятия, экономическая деятельность предприятия, факторная модель анализа прибыли предприятия, факторная модель анализа затрат предприятия, оценка эффективности финансовой деятельности, financial activity of the enterprise, economic activity of the enterprise, factor model of the analysis of profit of the enterprise, factor model of the analysis of expenses of the enterprise, estimation of efficiency of financial activity
Цитування
Осьмірко І. В. Фінансово-економічна діяльність підприємства: напрямки підвищення ефективності, аналіз та облік / І. В. Осьмірко // Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine : Collective monograph / [Ed. Yu. Pasichnyk ]. – Nuremberg : Verlag SWG imex GmbH, 2021. – С. 373–382.