Питання суспільної опіки дітей та молоді у вітчизняній періодичній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено огляд питань суспільної опіки дітей та молоді, які висвітлювались на сторінках вітчизняної періодичної преси другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Виявлено, що на своїх шпальтах тогочасні ЗМІ висвітлювали проблему дитячої безпритульності, жебракування, запобігання виникнення злочинів серед дітей та молоді, патронату неповнолітніх дітей-сиріт, роль державних, релігійних інституцій та приватних ініціатив у справі опіки й піклування, приділяючи значну увагу таким суттєвим напрямам як: різнобічний розвиток особистості дитини в навчально-виховному процесі (розвиток розумових, моральних, естетичних і фізичних здібностей дітей, елементарне навчання, трудове виховання та інші); здійснення медико-реабілітаційних та профілактичних заходів (допомога хворим, божевільним, інвалідам, незрячим, глухонімим, турбота про здоров’я завдяки дотриманню гігієнічних норм); забезпечення елементарних життєвих потреб (надання житла, одягу, їжі) і сприяння розвиткові особистості (надання необхідних інструментів, іграшок тощо), а також благодійності як засобу вирішення найважливіших завдань соціального захисту дітей та молоді. В статье сделан обзор вопросов общественной опеки детей и молодежи, которые освещались в отечественной периодической печати второй половины XIX – начала ХХ века. Установлено, что на своих страницах тогдашние СМИ освещали проблему детской беспризорности, бродяжничества, предотвращения возникновения преступлений среди детей и молодежи, патроната несовершеннолетних детей-сирот, роль государственных, религиозных учреждений и частных инициатив в деле опеки и попечительства, уделяя значительное внимание таким существенным направлениям как: разностороннее развитие личности ребенка в образовательно-воспитательном процессе (развитие умственных, нравственных, эстетических и физических способностей детей, элементарное обучение, трудовое воспитание и др.); осуществления медико-реабилитационных и профилактических мероприятий (помощь больным, сумасшедшим, инвалидам, слепым, глухонемым, забота о здоровье благодаря соблюдению гигиенических норм) обеспечение элементарных жизненных потребностей (предоставление жилья, одежды, пищи) и содействие развитию личности (предоставление необходимых инструментов, игрушек и т. п.), а также благотворительности как средства решения важнейших задач социальной защиты детей и молодежи. The article provides an overview of the issues of social guardianship of children and young people that were covered in the national periodicals of the second half of XIX – the early XX century. It was found out that the media of that time covered the problems of child homelessness, vagrancy, prevention of crime among children and young people, patronage of minor orphaned children, the role of government religious institutions and private initiatives in the care and patronage, paying considerable attention to such essential areas as: all-round development of the child’s personality in the educational process (the development of mental, moral, aesthetic and physical abilities of children, elementary education, labor education and others); realization of medical rehabilitation and preventive measures (assistance for the sick, the insane, the disabled, the blind, the deaf and the dumb, the health care by complying with hygiene standards) the ensuring of basic necessities of life (housing, clothing, food) and the promotion of personal development (providing the necessary tools, toys and etc.), as well as the charity as the means of solving the major problems of social protection of children and young people.
Опис
Ключові слова
опіка, піклування, благодійність, доброчинність, заклади суспільної опіки., опека, попечительство, благотворительность, учреждения общественной опеки, guardianship, custody of the children, charity, public institutions of guardianship
Цитування
Фомін В. В. Питання суспільної опіки дітей та молоді у вітчизняній періодичній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття / В. В. Фомін // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; редкол. : І. Ф. Прокопенко (гол. ред.) та ін. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 45 – С. 94–105.