Сукупна дисконтована вартість квазіренти як індикатор продуктивності інновацій регіону

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Інноваційно-економічний прогрес регіону й економічний інтерес суб’єктів господарювання до впровадження інновацій задовольняється наявним вхідним потенціалом отримання прибутку, що передбачає одержання надлишкового доходу (квазіренти) у порівнянні з витратами на виробництво і збут товарів з відшкодуванням початкових витрат на нововведення. Квазірента – економічна форма реалізації власності, контролю ресурсу, обмежена пропозиція і висока продуктивність якого дозволяє отримувати додатковий дохід (надприбуток). Вона з’являється внаслідок істотного перевищення прибутків одного підприємства відносно іншого, конкуруючого, внаслідок більш високої ефективності виробництва або інших локальних умов. The innovative and economic progress of the region and the economic interest of business entities in the implementation of innovations is satisfied by the available input potential for obtaining profit, which provides for the receipt of excess income (quasi-rent) in comparison with the costs of production and sale of goods with reimbursement of the initial costs of innovation. Quasi-rent is an economic form of ownership, control of a resource, limited supply and high productivity of which allows you to receive additional income (surplus profit). It appears as a result of a significant excess of the profits of one enterprise relative to another, competing one, as a result of higher production efficiency or other local conditions.
Опис
Ключові слова
інноваційно-економічний прогрес, дисконтована вартість сукупної квазіренти, монопольна квазірента, диференціальної квазіренти, innovative and economic progress, discounted value of aggregate quasi-rent, monopoly quasi-rent, differential quasi-rent
Цитування
Соляр В. В. Сукупна дисконтована вартість квазіренти як індикатор продуктивності інновацій регіону / В. В. Соляр, Л. П. Радченко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26 листоп. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 138–139.