Розвиток конфліктологічної компетентності вчителя як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми розвитку конфліктологічної компетентності вчителя як управлінської проблеми. Уточнено суть і структуру конфліктологічної компетентності вчителя, як управлінської проблеми, методи й засоби щодо запобіганню конфліктологічності вчителя, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з її розвитку. Розроблено комплексноцільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The theoretical and practical developments of scientists on the problem of development of conflict competence of a teacher as a managerial problem are investigated in the work. The essence and structure of conflictological competence of a teacher as a managerial problem, methods and means for preventing conflictologicality of a teacher are specified, diagnostic tools for measuring managerial activity for its development are organized. A comprehensive and targeted program to improve this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
компетентність, професійна компетентність, конфліктологічна компетентність, діяльність керівника, управління, competence, professional competence, conflict competence, activity of the head, management
Цитування
Салимовська С. В. Розвиток конфліктологічної компетентності вчителя як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / С. В. Салимовська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 80 с. : табл. + дод.
Колекції