The injuries prevention technology of students – rock climbers, future specialists in physical education and sports

dc.contributor.authorKozin, S.
dc.contributor.authorKozina, Z.
dc.contributor.authorCieślicka, M.
dc.contributor.authorMuszkieta, R.
dc.contributor.authorKorobeinik, V.
dc.contributor.authorBejtka, M.
dc.date.accessioned2021-09-28T07:51:18Z
dc.date.available2021-09-28T07:51:18Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractThe monograph presents the author's biomechanical technology of injury prevention in the training of specialists in physical education and sports. The developed technology contains 3 directions: 1 – theoretical and methodical (creation of bases for understanding by students of mechanisms of formation of movements without risk of injury, formation at students of concept of biomechanically rational movements in general); 2 – analytical (providing students with knowledge about modern means of self-analysis of the level of technical skills); 3 – practical (students' mastery of practical means of injury prevention, ie, exercises that will promote the formation of biomechanically rational movements in any sport, and thus prevent injury). The monograph contains an algorithm for identifying the main kinematic parameters of different models of equipment, typical for students with different levels of mastery of sports techniques. Based on biomechanical analysis, the main aspects of movement technique on the example of climbing, which affect the level of injuries of students. The monograph also presents the principles of application of means for injury prevention. The monograph contains developed and systematized tools to prevent injuries to students - future professionals in physical education and sports. The effectiveness of biomechanical technology in the use of neuromuscular training using exercises in a closed kinematic circuit, exercises in eccentric mode in combination with strength exercises for injury prevention and the formation of effective movement techniques for climbing students majoring in "Physical Culture and Sports". The application of the developed biomechanical technology of injury prevention in the process of training specialists in physical education and sports has a positive effect on the formation of technical skills of students in the chosen sport and in non-core sports. It is shown that the application of the developed biomechanical technology of injury prevention in the process of training specialists in physical education and sports significantly reduces the risk of injury to students. У монографії представлена ​​авторська біомеханічна технологія профілактики травматизму при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту. Розроблена технологія містить 3 напрямки: 1 – теоретичне і методичне (створення основ для розуміння студентами механізмів формування рухів без ризику травм, формування у студентів концепції біомеханічних раціональних рухів в цілому); 2 – аналітичний (ознайомлення студентів з сучасними засобами самоаналізу рівня технічних навичок); 3 – практичний (оволодіння студентами практичними засобами профілактики травм, вправами, які сприятимуть формуванню біомеханічних раціональних рухів в будь-якому виді спорту і тим самим запобігти травми). Монографія містить алгоритм визначення основних кінематичних параметрів різних моделей устаткування, характерних для студентів з різним рівнем володіння спортивною технікою. На основі біомеханічного аналізу визначені основні аспекти техніки руху на прикладі лазіння, що впливають на рівень травматизму студентів. У монографії також представлені принципи застосування засобів профілактики травматизму. Монографія містить розроблені і систематизовані засоби профілактики травматизму студентів – майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Ефективність біомеханічних технологій при використанні нервово-м'язової тренування з використанням вправ по замкнутій кінематичній схемі, вправ в ексцентричному режимі в поєднанні з силовими вправами для профілактики травм і формування ефективних рухових прийомів альпіністів у студентів спеціальності «Фізична культура і спорт». Застосування розробленої біомеханічної технології профілактики травматизму в процесі підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту позитивно позначається на формуванні технічних навичок студентів в обраному виді спорту і непрофільних видах спорту. Показано, що застосування розробленої біомеханічної технології профілактики травматизму в процесі підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту істотно знижує ризик травматизму студентів. В монографии представлена ​​авторская биомеханическая технология профилактики травматизма при подготовке специалистов по физической культуре и спорту. Разработанная технология содержит 3 направления: 1 – теоретическое и методическое (создание основ для понимания студентами механизмов формирования движений без риска травм, формирование у студентов концепции биомеханических рациональных движений в целом); 2 – аналитический (ознакомление студентов с современными средствами самоанализа уровня технических навыков); 3 – практический (овладение студентами практическими средствами профилактики травм, т. е. упражнениями, которые будут способствовать формированию биомеханических рациональных движений в любом виде спорта и тем самым предотвратить травмы). Монография содержит алгоритм определения основных кинематических параметров различных моделей оборудования, характерных для студентов с разным уровнем владения спортивной техникой. На основе биомеханического анализа определены основные аспекты техники движения на примере лазанья, влияющие на уровень травматизма студентов. В монографии также представлены принципы применения средств профилактики травматизма. Монография содержит разработанные и систематизированные средства профилактики травматизма студентов– будущих специалистов по физической культуре и спорту. Эффективность биомеханических технологий при использовании нервно-мышечной тренировки с использованием упражнений по замкнутой кинематической схеме, упражнений в эксцентрическом режиме в сочетании с силовыми упражнениями для профилактики травм и формирования эффективных двигательных приемов альпинистов у студентов специальности «Физическая культура и спорт». Применение разработанной биомеханической технологии профилактики травматизма в процессе подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту положительно сказывается на формировании технических навыков студентов в избранном виде спорта и непрофильных видах спорта. Показано, что применение разработанной биомеханической технологии профилактики травматизма в процессе подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту существенно снижает риск травматизма студентов.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationThe injuries prevention technology of students – rock climbers, future specialists in physical education and sports : collective monograph / S. Kozin, Z. Kozin, M. Cieślicka [et al.] ; H. S. Skovoroda Kharkov National Pedagogical University, University Kazimir Vilikii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Poznan : Recreation, Sports and Education Centre, 2021. – 145 p.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-1-008-96222-4
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6068
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherPublisher Poznań: Centre for Recreation, Sports and Educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinjury preventionuk_UA.UTF-8
dc.subjectclimbing studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmonographuk_UA.UTF-8
dc.subjectзапобігання травматизмуuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденти-скелелазиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмонографіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредотвращение травматизмаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденты-скалолазыuk_UA.UTF-8
dc.subjectмонографияuk_UA.UTF-8
dc.titleThe injuries prevention technology of students – rock climbers, future specialists in physical education and sportsuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeТехнологія запобігання травматизму студентів – скелелазів, майбутніх фахівців з фізичного виховання та спортуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeТехнология профилактики травматизма студентов – скалолазов, будущих специалистов по физической культуре и спортуuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Kozin S..pdf
Розмір:
2.91 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: