Нормативно-правові засади соціального виховання майбутніх соціальних працівників у закладі вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто процес соціального виховання майбутніх соціальних працівників у закладі вищої освіти, організацію та регулювання взаємодії між різноманітними соціальними інституціями, задіяними в цьому процесі. Закладена в сучасних державних документах нормативно-правова база створює основу соціального розвитку студентської молоді в процесі освіти, реалізацію завдань соціального виховання у вищій школі. В статье рассмотрен процесс социального воспитания будущих социальных работников в учреждении высшего образования, организацию и регулирование взаимодействия между различными социальными институтами, задействованными в этом процессе. Заложенная в современных государственных документах нормативно-правовая база создает основу социального развития студенческой молодежи в процессе образования, реализацию задач социального воспитания в высшей школе. The article considers the process of social education of future social workers in the institution of higher education, organization and regulation of interaction between different social institutions involved in this process. The normative-legal base laid down in the modern state documents creates the basis for social development of student youth in the process of education, the implementation of the tasks of social education in higher education.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, майбутні соціальні працівники, заклади вищої освіти, социальное воспитание, будущие социальные работники, учреждения высшего образования, social education, future social workers, institutions of higher education
Цитування
Шеплякова І. О. Нормативно-правові засади соціального виховання майбутніх соціальних працівників у закладі вищої освіти / І. О. Шеплякова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 38–40.