СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ФОКУСІ МУЗИЧНОГО ТЕЗАУРУСА ВИКОНАВЦЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У сучасній культурній ситуації граничного розширення інформаційного простору нагальним постає питання систематизації і зберігання знань, що здійснюється у тезаурусі, котрий містить системні уявлення про світ у цілому та його окремі складові, про певну галузь знань і види діяльності. Вивчення музичного тезауруса у різноманітті відгалужень, зокрема, тезауруса виконавця є актуальним і новаційним в контексті музикознавчих досліджень сьогодення. Особливої гостроти тема музичного тезауруса набуває у зв’язку з інтерпретацією синтетичних творів, що розгортає її також у площину музичної педагогіки. Отже, метою статті є обґрунтування ролі музичного тезауруса, зокрема професійно‐творчого тезауруса виконавця як особливого фокусу сприйняття і трансляції музичних творів синтетичного типу; систематизування каналів формування професійно‐творчого тезауруса виконавця. У статті застосовано аналітичний, історичний, семантичний, жанровий, комплексний методи дослідження. У висновках наголошується, що проблематизація тезауруса виконавця зумовлена потенційною складністю репертуарного фонду, в якому можуть міститись синтетичні твори (на основі синтезу жанрів, синтезу мистецтв та ін. видів синтезу), що вимагають більшого обсягу знань для вибудовування виконавської інтерпретації. Разом з тим це зумовлює важливість системи підготовки грамотних фахівців, які мусять мати знання, вміння і навички, необхідні для здійснення професійної діяльності. Отримані результати можуть бути корисними для практиків‐виконавців, педагогів, науковців. Перспективами дослідження є вивчення музичного тезауруса в аспекті вузької спеціалізації. In the modern cultural situation of extreme expansion of the information space, the question of systematization and storage of knowledge, which is carried out in a thesaurus, which contains systematic ideas about the world as a whole and its individual components, about a certain branch of knowledge and types of activity. The study of the musical thesaurus in a variety of branches, in particular, the performer’s thesaurus, is relevant and innovative in the context of musicological research of our time. The topic of the musical thesaurus acquires a special sharpness in connection with the interpretation of synthetic works, which also unfolds it into the plane of musical pedagogy. So, the purpose of the article is to substantiate the role of the musical thesaurus, in particular the professional and creative thesaurus of the performer as a special focus of perception and translation of musical works of a synthetic type; systematization of the channels of formation of the performer's professional and creative thesaurus. The article uses analytical, historical, semantic, genre, complex research methods. The conclusions emphasize that the problematization of the performer’s thesaurus is due to the potential complexity of the repertoire fund, which may contain synthetic works (based on the synthesis of genres, the synthesis of arts, and other types of synthesis), that require more of knowledge to build a performing interpretation. At the same time, this determines the importance of the system of training competent specialists who must have the knowledge, skills and abilities necessary to carry out professional activities. We are talking about a coherent system of professional knowledge, which is a musical thesaurus, which as a system is able to manage acquired skills and abilities. The formation of the musical thesaurus of performers should be a purposeful systematic pedagogical process that occurs through three conventionally identified directions: theoretical, historical and, synthesizing the previous two, practical. The obtained results can be useful for practitioners, teachers, and scientists. Prospects for further scientific research consist in the study of branches and varieties of the musical thesaurus on the example of the professional activities of performers (instrumentalists, vocalists), composers, as well asresearch scientistsin the aspect of comparative analysis.
Опис
Ключові слова
музичний тезаурус, професійно‐творчий тезаурус виконавця, мистецтво, музичне мистецтво, синтез, синтез мистецтв, виконавство, musical thesaurus, professional and creative thesaurus of the performer, art, musical art, synthesis, synthesis of arts, performance
Цитування
Калашник М. Синтез мистецтв у фокусі музичного тезауруса виконавця / М. Калашник, О. Зав’ялова, О. Стахевич // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2023. – № 3 (127). – С. 44–55.