Малювання як напрям арттехнологій в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено малювання як напрям арттехнологій в початковій школі. Малювання як творча діяльність допомагає дитині зняти емоційну напругу, опинитися у стані гармонії, пробудити активність, спрямовану на реалізацію творчих здібностей. Крім того, малювання сприяє розвитку дрібної моторики, розвитку мовлення, розумових здібностей. Зазначено, що малювання як напрям арттехнологій здійснює позитивний вплив на емоційний стан школяра та на його розумову діяльність, допомагає краще зосередитись на предметі, швидше засвоїти нові знання тощо. The publication examines drawing as a direction of art technologies in primary school. Drawing as a creative activity helps the child to relieve emotional tension, to find himself in a state of harmony, to awaken activity aimed at the realization of creative abilities. In addition, drawing promotes the development of fine motor skills, the development of speech, and mental abilities. It is noted that drawing as a direction of art technologies has a positive effect on the emotional state of the schoolboy and on his mental activity, helps to focus better on the subject, learn new knowledge faster, etc.
Опис
Ключові слова
початкова школа, арттехнології, малювання, магістерські роботи, Elementary School, art technologies, painting, master's work
Цитування
Меркулова О. Малювання як напрям арттехнологій в початковій школі / О. Меркулова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 55.