АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику подано матеріали тез виступів студентів філологічних спеціальностей ХНПУ імені Г. С. Сковороди, інших вишів України, а також учнів закладів загальної середньої освіти. У матеріалах висвітлені актуальні проблеми сучасного літературознавства та мовознавства й методики навчання філологічних дисциплін. Для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей закладів вищої освіти та вчителів закладів загальної середньої освіти. The collection contains materials of abstracts of speeches of students of philological specialities of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, other universities of Ukraine, as well as students of general secondary education institutions. The materials highlight topical issues of modern literary and linguistic studies and methods of teaching philological disciplines. For teachers, postgraduate students, students of humanitarian specialities of higher education institutions and teachers of general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
філологія, літературознавство, мовознавство, лінгвокультурологія, методика вивчення літератури, лінгводидактика, philology, literary studies, linguistics, linguistic and cultural studies, methodology study of literature, linguistic didactics
Цитування
Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 107 с. : портр.