Емоційний і тілесний досвід жінок з надмірною вагою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено особливості негативного образу тіла у дівчат, емоційний і тілесний досвід жінок, схильних до порушення харчової поведінки за типом переїдання. Для корекції негативного образу тіла і опрацювання психологічних аспектів порушень харчової поведінки була складена психокорекційна програма. Експериментальна група пройшла курс психокорекційних занять, основними цілями яких були корекція негативного образу тіла і психологічних аспектів порушень харчової поведінки. Було підтверджено гіпотезу про те, що образ тіла дівчат, схильних до переїдання, характеризується негативними особливостями (незадоволеність тілом або будь-якими його частинами, прагнення до худорби, підвищені вимоги до зовнішності). Позитивна динаміка, що спостерігається після проведення психокорекційної роботи, підтверджує гіпотезу про те, що психокорекція сприяє розвитку самоприйняття, формуванню позитивного образу тіла, зниження впливу психологічних причин на схильність до порушення харчової поведінки за типом переїдання. В работе исследованы особенности негативного образа тела у девушек, эмоциональный и телесный опыт женщин, склонных к нарушению пищевого поведения по типу переедания. Для коррекции отрицательного образа тела и проработки психологических аспектов нарушений пищевого поведения была составлена ​​психокоррекционная программа. Экспериментальная группа прошла курс психокоррекционных занятий, основными целями которых являлись коррекция негативного образа тела и психологических аспектов нарушений пищевого поведения. Была подтверждена гипотеза о том, что образ тела девушек, склонных к перееданию, характеризуется отрицательными особенностями (неудовлетворенность телом или любыми его частями, стремление к худобе, повышенные требования к внешности). Положительная динамика, наблюдаемая после проведения психокоррекционной работы, подтверждает гипотезу о том, что психокоррекция способствует развитию самопринятия, формированию положительного образа тела, снижению влияния психологических причин на склонность к нарушению пищевого поведения по типу переедания. The paper investigated the features of negative body image in girls and the emotional and bodily experiences of women prone to eating disorders such as overeating. A psycho-corrective programme was designed to correct negative body image and to work through the psychological aspects of eating disorders. The experimental group underwent a course of psycho-correction sessions, the main objectives of which were to correct negative body image and psychological aspects of eating disorders. The hypothesis that the body image of girls prone to overeating is characterized by negative features (dissatisfaction with the body or any of its parts, a desire for thinness, increased demands on appearance) was confirmed. The positive dynamics observed after psychocorrective work confirms the hypothesis that psychocorrection promotes the development of self-acceptance, the formation of a positive body image, reducing the influence of psychological causes on the propensity for eating disorders of the type of overeating.
Опис
Ключові слова
харчова поведінка, жіноча психологія, переїдання, психокорекція, пищевое поведение, женская психология, переедание, психокоррекция, eating behaviour, female psychology, transferring, Psycho-correction
Цитування
Лобкова Д. Е. Емоційний і тілесний досвід жінок з надмірною вагою : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Д. Е. Лобкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 125 с. : іл., табл. + дод.
Колекції