КУРДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ І «ПРОБЛЕМА КІРКУКУ» В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ІРАКУ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, ВГО "Українська академія наук", вид-во «Гілея»
Анотація
Проаналізована «проблема Кіркуку» в процесах державотворення Іракського Курдистану в новітній період історії Іраку. Автором використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи дослідження. Зроблені висновки про те, що загальна загроза Іраку з боку Ісламської Держави стала фактором зближення різних політичних інтересів і сил заради стабілізації ситуації та майбутнього розвитку. Незважаючи на прагнення іракських курдів досягти широких прав і свобод аж до здобуття повної державної незалежності, відокремлення курдських територій від Іраку і вирішення «проблеми Кіркуку» найближчим часом малоймовірне, оскільки призведе не тільки до остаточного розпаду Іраку, але й може спровокувати ще один регіональний збройний конфлікт. Проанализирована «проблема Киркука» в процессах государственного строительства Иракского Курдистана в новейший период истории Ирака. Автором использованы общенаучные и специально-исторические методы исследования. Сделаны выводы о том, что общая угроза Ираку со стороны Исламского Государства стала фактором сближения различных политических интересов и сил для стабилизации ситуации и будущего развития. Несмотря на стремление иракских курдов достичь широких прав и свобод вплоть до получения полной государственной независимости, отделения курдских территорий от Ирака и решения «проблемы Киркука» в ближайшее время маловероятно, поскольку приведет не только к окончательному распаду Ирака, но и может спровоцировать еще один региональный вооруженный конфликт. The Kirkuk issue in the Iraqi Kurdistan state building processes in the recent period of Iraqi history has been analyzed. General scientific and special historical methods of research have been used by the author. The conclusions that the general threat to Iraq from the Islamic State has become a factor of the convergence of various political interests and forces for stabilization of the situation and future development have been made by the author. Despite the aspiration of Iraqi Kurds to achieve broad rights and freedoms until full state independence, the separation of Kurdish territories from Iraq and the solving of the Kirkuk issue is unlikely in the near future, because it will not only lead to the final disintegration of Iraq, but it can provoke another regional armed conflict.
Опис
Ключові слова
«проблема Кіркуку», процеси державотворення, Іракський Курдистан, курдський національний рух, автономія, Ісламська Держава, пешмерга, «битва за Кіркук», «проблема Киркука», процессы государственного строительства, Иракский Курдистан, курдское национальное движение, автономия, Исламское Государство, пешмерга, «битва за Киркук», Kirkuk issue, state building processes, Iraqi Kurdistan, Kurdish national movement, autonomy, Islamic State, Peshmerga, battle for Kirkuk
Цитування
Ямпольська Л. М. Курдський національний рух і «проблема Кіркуку» в контексті державотворчих процесів Іраку новітнього періоду / Л. М. Ямпольська // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, ВГО "Укр. акад. наук". – Київ : Гілея, 2019. – Вип. 147 (8), ч. 1. Історичні науки. – С. 170–177.