Стратегічні напрями соціально-педагогічної інноватики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
У статті визначено суть соціально-педагогічних інновацій, обґрунтовано стратегічні напрями соціально-педагогічної інноватики в умовах сучасних цивілізаційних викликів (спрямованість інноваційних розробок на : забезпечення сталого прогресивного розвитку особистості як відповідального суб’єкта власної життєдіяльності; становлення індивіда як активного соціального суб’єкта, котрий усвідомлює власну належність до солідарних соціальних спільнот різного рівня й свідомо діє для підвищення рівня їх цілісності й консолідованості, здатен об’єднувати зусилля з метою сталого прогресивного розвитку суспільства; розвиток фахівця соціальної сфери як суб’єкта інноваційної діяльності, здатного до професійної творчості для досягнення стійких прогресивних результатів). Розглянуто суть інноваційної соціально-педагогічної діяльності, наголошено на важливості розробки й реалізації системи роботи з підготовки майбутніх фахівців як суб’єктів інноваційної діяльності. В статье определена суть социально-педагогических инноваций, обоснованы стратегические направления социально-педагогической инноватики в условиях современных цивилизационных вызовов (направленность инновационных разработок на: обеспечение устойчивого прогрессивного развития личности как ответственного субъекта собственной жизнедеятельности; становления индивида как активного социального субъекта, осознает свою принадлежность к солидарных социальных сообществ разного уровня и сознательно действует для повышения уровня их целостности и консолидированного ости, способен объединять усилия в целях устойчивого прогрессивного развития общества, развитие специалиста социальной сферы как субъекта инновационной деятельности, способного к профессиональному творчеству для достижения устойчивых прогрессивных результатов). Рассмотрены суть инновационной социально-педагогической деятельности, отмечена важность разработки и реализации системы работы по подготовке будущих специалистов как субъектов инновационной деятельности. The essence of socio-pedagogical innovations has been determined in the article. There have been substantiated strategic directions of innovative social pedagogics in the conditions of modern civilizational challenges (orientation of innovations on: 1) providing the progressive development of the individual as a responsible subject of his own life, capable of conscious self-creation of his own life, determination of the main directions of his development, control and correction of his results, prevention of crisis situations, effective creative response to the challenges that arise in life; 2) formation of the individual as an active social subject who realizes his own affiliation with solidarity social communities of different levels – families, communities, nations, civilizations and consciously acts for their positive development, increasing the level of integrity and consolidation; 3) formation of the ability of social groups’ representatives to social creativity, joint activity, association as an effort within the group, and different social groups for the purpose of sustainable progressive development of society; 4) development of future experts of social sphereas a subjects of innovative activity capable of professional creativity in order to achieve sustainable progressive results. The essence of innovative social and pedagogical activity has been considered. The importance of developing a system of work for the training of future specialists as subjects of innovation activity has been emphasized.
Опис
Ключові слова
інновація, соціально-педагогічна інноватика, фахівці соціальної сфери, сталий розвиток, інноваційна соціально-педагогічна діяльність, инновация, социально-педагогическая инноватика, специалисты социальной сферы, устойчивое развитие, инновационная социально-педагогическая деятельность, innovation, social-pedagogical innovation, social specialists, sustainable development, innovativesocial-pedagogical activity
Цитування
Кабусь Н. Д. Стратегічні напрями соціально-педагогічної інноватики / Н. Д. Кабусь // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; [редкол.: В. С. Курило (голов. ред.) та ін.]. - Старобільськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2018. – № 8(322), ч. 2. – С. 203–210.