Development of professional competence of present and future teachers under the conditions of transformational processes in education

dc.contributor.authorChernysh, V.
dc.contributor.authorZadorina, О.
dc.contributor.authorMelnyk, K.
dc.contributor.authorKhromova, О.
dc.contributor.authorDanyliuk M.
dc.date.accessioned2023-05-22T08:00:54Z
dc.date.available2023-05-22T08:00:54Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractCurrently, the modern education system is in the process of transformation processes. One of the directions of reforming the education system in Ukraine should be directed at improving the level of professional competence of teachers, their knowledge, skills and abilities. The purpose of the academic paper is to study approaches to the formation of professional competence of present and future teachers under the conditions of transformational processes in education. The following scientific methods have been used in the academic paper, namely: methods of theoretical analysis and description – in order to reveal the theoretical and methodological aspects of the development of teachers’ professional competence in the conditions of transformational processes in education; methods of grouping, comparison and synthesis - to consider the features of the development of professional competence of teachers in Canada and Ukraine. In Canada, the development of professional competence of modern teachers involves the preparation of an exam by educators, which would certify the high level of their effectiveness. Intercultural competence-based teaching methods, introduced at higher educational institutions in Canada, have a positive effect on the formation of professional competences of future teachers. In Ukraine, the key directions for improving the level of professional competence of both present and future teachers should be professional selfimprovement, which is achieved through purposeful self-educational activity. The professional activity of a teacher should include love for children, pedagogical foresight, knowledge of the subject of activity, pedagogical tact, innovative scientific and pedagogical thinking. The development of professional competence is a dynamic process of assimilation and modernization of professional experience, which leads to the development of individual professional qualities, the accumulation of professional experience, which involves continuous development and self-improvement. The professional competence of teachers allows not only applying basic knowledge and skills, but it also forms the ability to carry out practical activities in specific professional situations; it provides creative solutions to professional problems and makes it possible to easily navigate in a professional environment and possess a culture of work. The formation of teachers’ professional competence should be carried out on the basis of the general provisions of the system approach and the use of other scientifically sound approaches. Нині сучасна система освіти перебуває в умовах трансформаційних процесів. Один із напрямів реформування системи освіти в Україні має бути спрямований на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, їх знань, умінь і навичок. Метою наукової роботи є дослідження підходів до формування професійної компетентності нинішніх і майбутніх учителів в умовах трансформаційних процесів в освіті. У науковій роботі використано такі наукові методи: методи теоретичного аналізу та опису – з метою розкриття теоретико-методологічних аспектів розвитку професійної компетентності вчителя в умовах трансформаційних процесів в освіті; методи групування, порівняння та синтезу – розглянути особливості розвитку професійної компетентності вчителів Канади та України. У Канаді розвиток професійної компетентності сучасного вчителя передбачає складання освітянами іспиту, який би засвідчив високий рівень їх ефективності. Методи навчання, орієнтовані на міжкультурну компетентність, запроваджені у вищих навчальних закладах Канади, позитивно впливають на формування професійних компетентностей майбутніх учителів. В Україні ключовими напрямами підвищення рівня професійної компетентності як нинішніх, так і майбутніх учителів мають стати професійне самовдосконалення, яке досягається шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Професійна діяльність учителя має включати любов до дітей, педагогічну далекоглядність, знання предмета, педагогічний такт, новаторське науково-педагогічне мислення. Розвиток професійної компетентності – це динамічний процес засвоєння та модернізації професійного досвіду, що призводить до розвитку індивідуальних професійних якостей, накопичення професійного досвіду, що передбачає постійний розвиток і самовдосконалення. Професійна компетентність педагогів дозволяє не лише застосовувати базові знання та вміння, але й формує вміння здійснювати практичну діяльність у конкретних професійних ситуаціях; забезпечує креативне вирішення професійних проблем і дозволяє легко орієнтуватися в професійному середовищі та володіти культурою праці. Формування професійної компетентності вчителя має здійснюватися на основі загальних положень системного підходу та використання інших науково обґрунтованих підходів.
dc.identifier.citationDevelopment of professional competence of present and future teachers under the conditions of transformational processes in education / V. Chernysh, О. Zadorina, К. Melnyk and etc. // Journal for Educators, Teachers and Trainers. – 2020. – Vol. 11, № 1. – Р. 56–67.
dc.identifier.issn1989-9572 (ONLINE)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11278
dc.language.isoen
dc.publisherUniversidad de Granada, Spain
dc.subjectprofessional self-improvement
dc.subjectself-educational activity
dc.subjectthe program of development of professional competence
dc.subjectpedagogical tact
dc.subjectnnovativeness of scientific and pedagogical thinking
dc.subjectпрофесійне самовдосконалення
dc.subjectсамоосвітня діяльність
dc.subjectпрограма розвитку професійної компетентністі
dc.subjectпедагогічний такт
dc.subjectноваторство науково-педагогічного мислення
dc.titleDevelopment of professional competence of present and future teachers under the conditions of transformational processes in education
dc.title.alternativeРозвиток професійної компетентності теперішніх і майбутніх учителів в умовах трансформаційного процеси в освіті
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Development of professional competence of present.pdf
Розмір:
395.12 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: