Напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено, що для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення прaвової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів зaбезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. В статье указано, что для дальнейшего улучшения инвестиционного климата Украины актуальным на сегодня является вопрос совершенствования прaвовой и организационной базы для повышения дееспособности механизмов обеспечения благоприятного инвестиционного климата и формирования основы сохранения и повышения конкурентоспособности отечественной экономики. The article notes that in order to further improve the investment climate in Ukraine, the issue of improving the legal and organizational framework to increase the efficiency of mechanisms to ensure a favorable investment climate and form the basis for maintaining and increasing the competitiveness of the domestic economy is relevant today.
Опис
Ключові слова
економіка України, іноземні інвестиції, антикризові заходи, інвестиційний клімат України, конкурентоспроможність, студентські роботи, экономика Украины, иностранные инвестиции, антикризисные меры, инвестиционный климат Украины, конкурентоспособность, студенческие работы, Ukraine economy, foreign investments, anti-crisis measures, investment climate of Ukraine, competitiveness, student work
Цитування
Мажнікова В. Г. Напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні / В. Г. Мажнікова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 24–29.