Принцип стабільності податкового законодавства України: окремі питання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню принципу стабільності податкового законодавства України. В контексті інтеграції до європейського співтовариства важливу роль на шляху реформування відіграють принципи податкового законодавства. Автор звертає увагу на найважливіші питання порушення принципу стабільності, а також на конфлікти, які можуть виникнути під час унесення змін до податкового законодавства. The article is devoted to the study of the principle of stability of tax legislation of Ukraine. In the context of integration into the European community, the principles of tax legislation play an important role in the path of reform. The author draws attention to the most important issues of violation of the principle of stability, as well as to conflicts that may arise during the introduction of changes to tax legislation.
Опис
Ключові слова
податкове законодавство, принцип стабільності, правова система, податкова система, tax legislation, principle of stability, Legal System, the tax system
Цитування
Головань Т. Г. Принцип стабільності податкового законодавства України: окремі питання / Т. Г. Головань // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 396–400.