Актуальність дослідження медичної термінології сучасної англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто актуальність дослідження медичної термінології. Медична термінологія розвивається, з’являються нові невирішені завдання, оскільки термінологія вважається особливим складом лексичної системи мови. У сфері медицини спостерігається тенденція до впорядкування й унормування всіх наявних терміносистем з метою утворення єдності називання одних і тих самих захворювань, щоб уникнути лікарських непорозумінь та помилок у лікуванні пацієнтів. В статье рассмотрена актуальность исследования медицинской терминологии. Медицинская терминология развивается, появляются новые нерешенные задачи, поскольку терминология считается особым составом лексической системы языка. В сфере медицины наблюдается тенденция к упорядочению и нормализации всех имеющихся терминосистем с целью создания единства названия одних и тех же заболеваний, чтобы избежать врачебных недоразумений и ошибок в лечении пациентов. The article examines the relevance of medical terminology research. Medical terminology is evolving, new unresolved problems arise, as terminology is considered to be a special composition of the lexical system of language. There is a tendency in the field of medicine to streamline and normalize all existing terminological systems in order to create unity in naming the same diseases in order to avoid medical misunderstandings and errors in patient treatment.
Опис
Ключові слова
англійська мова, медична термінологія, глобалізація, магістерські роботи, английский язык, медицинская терминология, глобализация, магистерские работы, english, medical terminology, globalization, master's work
Цитування
Бачинський Р. Актуальність дослідження медичної термінології сучасної англійської мови / Р. Бачинський // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 12–13.