МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ПСИХОСЕМАНТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито можливості психосемантичного дослідження образу міста для виявлення особливостей сприйняття міського середовища. Виявлено, що для дослідження образу міста застосовується метод семантичного диференціалу. Показано можливості семантичного диференціалу, що складається з двадцяти полярних шкал, які задаються парами антонімічних прикметників за такими змістовними блоками, як: візуальні характеристики простору, емоційне сприйняття, додаткові характеристики. The possibilities of psychosemantic study of the image of the city for revealing features of the perception of the urban environment have been characterized. It has been found out that a semantic differential method is used for the study of the city’s image. The possibilities of a semantic differential consisting of twenty polar scales have been shown. They are given in pairs of antonymic adjectives on such informative blocks as: visual characteristics of space, emotional perception, additional characteristics, are shown.
Опис
Ключові слова
міське середовище, образ міста, семантичний диференціал, психосемантичні дослідження, urban environment, city image, semantic differential, psychosemantic research
Цитування
Кудрявцев К. Можливості вивчення сприйняття міського середовища засобами психосемантики / К. Кудрявцев // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 393–396.