ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті здійснено спробу визначити ключові суспільно-політичні детермінанти, які перешкоджають інтеграції екологічного питання в політичний простір сучасної України: 1) низький рівень політичної компетентності лідерів «екопартій», внутріпартійна боротьба, нездатність до політичних альянсів і компромісів з крупними політичними гравцями та відверті спекуляції на екологічній тематиці, – все це призвело до того, що партії «зелених» були дискредитовані в очах українських виборців; 2) декларативно-формалізоване ставлення політиків до екологічної проблематики, здебільшого у передвиборчих програмах українських політичних партій екологічні аспекти відображено популістично, формально та декларативно, а екологічне законодавство та механізми його реалізації є недосконалими і на практиці не вирішують екологічних проблем; 3) екологічний патерналізм українців, попри визнання пріоритетності екологічного питання та усвідомлення особистої відповідальності за екологічне майбутнє, українцям притаманний патерналістський підхід – прагнення перекладати відповідальності за вирішення екологічні проблеми на владу, індекси довіри до якої критично низькі; 4) «рутинізація державної кризи», трансформаційні процеси українського демократичного державотворення, що супроводжуються системними кризами в політичній, економічній та соціальній сферах–призвели до того, що екологічне питання було витіснене на периферію політичного життя. Констатовано, влада повинна дивитися на всі інші сфери життя крізь призму екологічної політики, а відповідальність за екологічне майбутнє України є двостороннім обов’язком – політиків і виборців, зволікання ж з вирішенням екологічних проблем неминуче призведе до масштабної «екологічної кризи». В статье предпринята попытка определить ключевые общественно-политические детерминанты, которые препятствуют интеграции экологического вопрос в политическое пространство современной Украины: 1) низкий уровень политической компетентности лидеров «екопартий», внутрипартийная борьба, неспособность к политическим альянсам и компромиссов с крупными политическими игроками и откровенные спекуляции на экологической тематике - все это привело к тому, что партии «зеленых» были дискредитированы в глазах украинских избирателей; 2) декларативно-формализованное отношение политиков к экологической проблематике, в основном в предвыборных программах украинских политических партий экологические аспекты отражены популистски, формально и декларативно, а экологическое законодательство и механизмы его реализации несовершенны и на практике не решают экологических проблем; 3) экологический патернализм украинский, несмотря на признание приоритетности экологического вопросы и осознание личной ответственности за экологическое будущее, Украинская присущ патерналистский подход - стремление переводить ответственности за решение экологических проблем на власть, индексы доверия к которой критически низкие; 4) «рутинизация государственной кризиса», трансформационные процессы украинского демократического государства, сопровождающиеся системными кризисами в политической, экономической и социальной сферах-привели к тому, что экологический вопрос было вытеснено на периферию политической жизни. Констатировано, власть должна смотреть на все другие сферы жизни сквозь призму экологической политики, а ответственность за экологическое будущее Украины является двусторонним обязанностью – политиков и избирателей, промедление же с решением экологических проблем неизбежно приведет к масштабной «экологического кризиса». The article attempts to identify key socio-political determinants that hinder the integration of environmental issues into the political space of modern Ukraine: 1) low level of political competence of "eco-party" leaders, intra-party struggle, inability to political alliances and compromises with major political players and outright speculation environmental issues – all this led to the fact that the "green" parties were discredited in the eyes of Ukrainian voters; 2) declarative-formalized attitude of politicians to environmental issues, mostly in the election programs of Ukrainian political parties environmental aspects are reflected populistly, formally and declaratively, and environmental legislation and mechanisms for its implementation are imperfect and in practice do not solve environmental problems; 3) ecological paternalism of Ukrainians, despite recognition priority of the environmental issue and awareness of personal responsibility for the environmental future, Ukrainians have a paternalistic approach – the desire shift responsibility for solving environmental problems to the authorities, whose confidence indices are critically low; 4) "routineization of the state crisis", transformational processes of the Ukrainian democratic state-building which are followed by systemic crises in political, economic and social spheres – led to that the ecological question was pushed to the periphery of political life. It was stated that the government should look at all other spheres of life through the prism of environmental policy, and responsibility for the environmental future of Ukraine is a bilateral obligation – politicians and voters, and delays in solving environmental problems will inevitably lead to a large-scale "environmental crisis."
Опис
Ключові слова
екологічний рух, екологічні проблеми, екологічна криза, екологічна політика, екопартії та партії «зелених», виборчий процес, екологічна компетентність, екологічний патерналізм, экологическое движение, экологические проблемы, экологический кризис, экологическая политика, экопартии и партии «зеленых», избирательный процесс, экологическая компетентность, экологический патернализм, environmental movement, environmental problems, environmental crisis, environmental policy, eco-parties and green parties, electoral process, environmental competence, environmental paternalism
Цитування
Калюжна Ю. І. Інтеграція екологічного питання в український політичний простір: проблемні аспекти / Ю. І. Калюжна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 104–116.