Явище морфологічної атракції в лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито засади морфологічної атракції в лінгвістиці. Атракція – міжнауковий термін, механізм якого полягає в тому, що мiж мовними одиницями вiдбувається притягання одних мовних елементiв до інших. Це явище охоплює багато рiзнопланових мовних рівнів, тому навіть на одному з них існують різні потрактування цього феномена. Автором было раскрыто основы морфологической аттракции в лингвистике. Аттракция – межнаучный термин, механизм которого заключается в том, что между языковыми единицами происходит притяжение одних языковых элементов к другим. Это явление охватывает много разноплановых языковых уровней, поэтому даже на одном из них существуют разные трактовки этого феномена. The author revealed the principles of morphological attraction in linguistics. Attraction is an inter-scientific term whose mechanism is that between language units there is an attraction of some linguistic elements to other linguistic elements. This phenomenon encompasses many different linguistic levels, so even at one of them there are different interpretations of this phenomenon.
Опис
Ключові слова
морфологічніа атракція, лінгвістика, прийменники, морфологическая аттракция, лингвистика, предлоги, morphological attraction, linguistics, prepositions
Цитування
Жиліна К. В. Явище морфологічної атракції в лінгвістиці / К. В. Жиліна // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 44–45.